• Hem
  • Så minskar vi k...
Nyheter

Så minskar vi krånglet i flyktingmottagandet

Lösningen på att människor tvingas fly från krig och förföljelse är inte stängda gränser och osäkerhet utan ett välfungerande flyktingmottagande och ett samhälle som investerar i människor.

På vissa håll blev mottagandesystemet väldigt ansträngd under hösten 2015. Både för att mottagandet är ojämlikt fördelat i landet, och på grund av stelbenthet. Vänsterpartiet föreslår regelförenklingar för att socialsekreterare ska få tid att arbeta med människor i behov av stöd, och att Migrationsverket slippa hantera blanketter för vinterkläder när de behöver lägga sin tid på handläggning av ansökningar. Det skriver Christina Höj Larsen, migrationspolitisk talesperson i ETC i dag.

Vänsterpartiet har ett batteri av förslag för att skapa ett bra mottagande av människor på flykt:

• Fler boendeplatser. Boendesituationen är ansträngd och asylboenden lever inte alltid upp till de krav som ställs. Vänsterpartiet föreslår ett snabbare byggande genom en satsning på prefabricerade bostäder och bättre utnyttjande av befintliga lokaler. Genom större statligt och kommunalt ansvar för mottagandet vill vi göra oss oberoende av privata lyckosökare. Det innebär att säkerhet och trygghet kan tillgodoses bättre på boendena och hjälper kommunerna planera.

• Snabbare utbildningsinsatser. Utbildning för att komma i arbete eller komplettera kompetens är avgörande för etablering. Därför vill vi utveckla valideringen av utländska examen, stärka studiehandledningen på modersmål och modersmålsundervisningen, samt öka möjligheterna till svenskundervisning från dag ett. För att kunna göra det behöver vi se till att nyanländas kunskap används bättre i studiehandledning och modersmålsundervisning.

• Snabba på vägarna till arbete. Vänsterpartiet vill utveckla Arbetsförmedlingens så det finns tid och resurser som passar individen samt ge dem ökat ansvar för validering av yrkeskunskaper, återinföra krav på att arbetsgivare lämnar information om lediga tjänster till Arbetsförmedlingen, möjliggöra för körkortsstudier med CSN-stöd samt utse en nationell samordnare för att rekrytera till bristyrken.

• Fler ska kunna hjälpa till. Överallt i landet finns människor som vill hjälpa till. Därför vill vi även ge folkhögskolorna möjlighet att utföra språkintroduktion och erbjuda studiecirklar i svenska från dag ett, skapa bostadsförmedling där både privata och offentliga kan erbjuda boendeplatser, skapa ett flexiblare regelverk för uthyrning och ge stöd till lokalsamhället för aktiviteter som stärker sammanhållningen.

Läs hela artikel i ETC