• Hem
  • Program för Sve...
Kongress 2016

Program för Sveriges vassaste klimatpolitik är antaget

Idag antog Vänsterpartiets kongress den mest ambitiösa och den mest realistiska klimatomställningsplan som någon politisk rörelse lagt fram i Sverige. Det är ingen slump utan en naturlig följd av att vi valt ett på samma gång pragmatiskt och radikalt angreppssätt.

Med partistyrelsens förslag och kongressens ändringar i programmet visar vi att Vänsterpartiet är unikt i svensk politik när det gäller att förena en radikal klimatpolitik med en politik för välfärd, rättvisa och jämlikhet.

Genom att knyta ihop idétraditionen från arbetarrörelsen och miljörörelsen har vi här skapat ett program som kan utgöra grunden för en omställning till ett mer hållbart, friare och jämlikare samhälle. Miljörörelsen förmåga att formulera radikal klimatpolitik har här knutits samman med arbetarrörelsen förmåga att samla breda rörelser i sin strävan att göra människor liv bättre. Vi ser att marknadens osynliga hand inte löser klimat- och miljöproblemen lika lite som låginkomsttagaren dåligt klimatsamvete gör det. För att omställningen ska förverkligas behövs en bred och folklig rörelse, som driver på för politiska förändringar. Vänsterpartiet vill vara med och bygga den rörelsen. Vi lägger inte skulden för klimatförändringarna hos vanligt folk, utan är istället lyhörda inför den vardag som människor lever i.

Huvudpunkterna i programmet handlar om:

Det rödgröna klimatomställningsperspektivet
Som beskrivits ovan

Gröna jobb och arbetstidsförkortning
Stora framtidsinvesteringar måste göras i energiomställning, hållbara transporter och hållbart boende, samt i välfärden som är mindre miljöbelastande än annan produktion. Alla dessa saker skapar många jobb. Staten ska driva på och ta en del kostnader för att ställa om industrin så att Sverige kan exportera samhällsekonomiskt viktiga produkter på ett miljövänligt och konkurrenskraftigt sätt. En större del av produktivitetsutvecklingen än idag ska tas ut i arbetstidsförkortning med bibehållen lön, istället för fler producerade varor. Detta i form av en fortlöpande, generell arbetstidsförkortning med bibehållen lön och med sex timmars arbetsdag som ett första steg.

Energiomställning och vägen till en fossilfri framtid
Upphandlingar och internationella avtal och handel ska utformas så de bidrar till hållbar produktion istället för att försvåra klimatomställningen. Energiförsörjningen ska vara 100% förnybar till 2040 och stora delar av industrin och transporterna elektrifieras. Det görs möjligt genom massiv utbyggnad av förnyelsebar energi och effektivisering samtidigt som utvinning och förbrukning av fossil energi avvecklas. Därtill vill Vänsterpartiet avveckla kärnkraften så fort som möjligt. Utbyggd kollektivtrafik och järnväg ersätter vägtransporter och flyg när det är möjligt. Underhållet av järnvägen ska förstatligas.

Att hålla ihop landsbygd och stad
Klimat- och energiomställningen behöver ta bättre vara på landsbygdens resurser för att lyckas. Det utgör en chans att skapa en bättre balans och ett ömsesidigt beroende mellan stad och land. Väl fungerande infrastruktur och service måste därför finnas i hela landet. Svenskt jordbruk och närproducerade livsmedel ska stödjas och utvecklas. Skogens biomassa ska användas där den ger mest klimatnytta, som i byggande, och i andra hand till områden där andra alternativ till fossila bränslen saknas, som till bioplaster och bränsle till flyg och sjöfart. Gruvnäringen är strategiskt viktig och ska bedrivas hållbart och återinvestera i samhällen och miljö där den verkar. Brytning av fossila bränslen ska inte tillåtas.

Här finns det preliminära programmet att läsa i sin helhet…