politik
Fyra personer som sitter vid ett bord och fikar.

Del 2: Folket ska bestämma – inte banker och storföretag

Detta är del 2 av 16 av Vänsterpartiets valplattform för valet 2018. Vi vill öka människors inflytande över den egna livssituationen och skapa större möjligheter för  folkligt inflytande över samhällsutvecklingen. Vi vet att demokratiska samhällen är bättre samhällen. När folkstyret urholkas innebär det inte bara sämre beslut – det gröper också ur tilltron till demokratin.

Det finns en politisk kris i Europa och USA – tilltron till regeringar, institutioner och medier sjunker. De som vill tillskriva enskilda partier denna kris missar att den är grundad i verkliga problem. Allt färre upplever att samhället är byggt för dem.

På några årtionden har makten förskjutits från demokrati till en växande finanssektor. Beslut som tidigare kunde fattas av regeringar och parlament är nu inskrivna i handelsavtal. Betalda lobbyister och PR-företag har ofta mer makt över dagordningen än partier, en utveckling som påskyndats i takt med att EU:s makt har utvidgats. Det innebär att politiken i nästan alla länder har tvingats följa samma mönster: privatiseringar, fler osäkra jobb, rovdrift på miljön, sänkta skatter för de rika och större risker för oss andra.

Vi ser en oroande utveckling, där demokratin ifrågasätts av högerextrema krafter och urholkas av kapitalets makt. Vänsterpartiet vill minska finanssektorns inflytande över våra samhällen. De enorma värden som skapas av vårt arbete ska investeras i samhällsnyttiga saker som innovationer, i omställning till ett ekologiskt hållbart samhälle och i förkortad arbetstid.

Vi vill använda AP-fonderna till produktiva och samhällsnyttiga investeringar, som upphör med fossila placeringar och respekterar Sveriges internationella åtaganden när det gäller mänskliga rättigheter, miljö och klimat. Istället för att bara syfta till så hög avkastning som möjligt ska statligt ägda bolag användas aktivt i omställningsarbetet, för att öka jämlikheten och jämställdheten och stärka demokratin. Vi vill öka uttaget av skatter från banksektorn. Vi föreslår en bankdelningslag som syftar till att kraftigt minska bankernas risktagande samt en skatt på finansiella transaktioner för att minska kortsiktig spekulation.

Vänsterpartiet vill stoppa den förskjutning av makt från demokrati till storföretag som många av dagens internationella handelsavtal innebär. Till att börja med måste hemlighetsmakeriet kring dem upphöra. Det är helt orimligt att vanliga politiska beslut som påverkar vår ekonomi och välfärd avhandlas i komplett hemlighet och därefter inte kan påverkas. Företag ska aldrig ställas över staters demokrati.

Vänsterpartiet anser att de folkvaldas roll i demokratin är central. När de ses som – och ibland uppträder som – en elit snarare än folkets företrädare försvagas den demokratiska idén. När det uppdagas att politiker går direkt från sina uppdrag till välbetalda konsultjobb – eller att deras motioner egentligen är kopierade från lobbyisters texter, då blir politiken korrupt. De allra flesta förtroendevalda i Sverige sysslar med politik på sin fritid och har inga höga ersättningar. Ändå är det bara vi som säger ifrån mot elitväldet inom politiken. Vi står som enda parti för att sänka politikers arvoden. Det är ett stort problem att många politiska företrädare, som förväntas fatta beslut för hela befolkningens bästa, lever på en nivå som vanliga löntagare bara kan drömma om.

Dela den här sidan:

Kopiera länk