politik

Vålds­bejakande extremism

Våldsbejakande extremism och terrorism är hot mot grundläggande demokratiska värden och det demokratiska samhället. Vi måste ta det på största allvar, oavsett om det sker i Syrien, Paris, Stockholm eller på nätet.

Vänsterpartiet värnar demokratiska grundvärden som rättssäkerhet och skyddet för den personliga integriteten. Vi vill samtidigt inte försvåra de brottsbekämpande myndigheternas arbete med att utreda och beivra brott. Därför är vi även angelägna om att det finns ett regelverk som ger ett gott skydd för Sveriges och landets invånares säkerhet. Det måste kunna ställas höga krav på att terrorism och grov brottslighet bekämpas på ett effektivt sätt med hjälp av lagstiftning som bygger på de grundläggande rättsliga principerna i en rättsstat.

Vi anser att det förebyggande arbetet är mycket viktigt och ofta ett mer effektivt sätt att förhindra brottslighet jämfört med vad hot om fängelse och andra repressiva åtgärder är. Förebyggande åtgärder står dock inte i motsättning till straff. Människor som begår olika brottsliga handlingar ska givetvis ställas inför rätta och lagföras.

Läs även:

Riksdagsmotionen Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-20192036-ett-sarskilt_H7023427

Riksdagsmotionen Stoppa gängkriminalitet och den våldsbejakande extremismen
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/stoppa-gangkriminalitet-och-den-valdsbejakande_H7022147

Dela den här sidan:

Kopiera länk