politik

Övriga reformer

Vi bygger ett jämlikare Sverige. De reformer vi fått in i den nya budgeten och i de tidigare är viktiga byggstenar för att göra det. Varje jämlikhetsreform gör stor skillnad för de människor som berörs. Jämlikhetsreformer är också feministiska reformer. Mycket av de ekonomiska klyftorna hänger samman med att de borgerliga partierna under sina år vid makten skapade ett skattesystem riggat för de rikaste. De som redan har det bäst ställt kan göra enorma RUT-, ROT- och ränteavdrag. Vi har en situation där Electrolux och Volvo betalar färre kronor i bolagsskatt än vad blomsterhandeln på hörnet gör. För att bygga ett samhälle som är bra för alla och inte bara för de rika kvävs att vi tar itu med det och det är här vi har vår stora konflikt med regeringen. Det blir allt mer tydligt att de inte vill göra det som krävs för att komma tillrätta med ojämlikheten. Vi behöver därför vara många som höjer våra röster på olika sätt för att vara med och skapa ett jämlikt Sverige.

Mer pengar till landets antidiskrimineringsbyråer

Skyddet mot diskriminering är en av hörnstenarna i arbetet för de mänskliga rättigheterna. Det är ett arbete som behöver ett omfattande ekonomiskt stöd för att kunna utföra sin viktiga uppgift. Just därför har vi krävt mer pengar till arbetet mot diskriminering på nationell, regional och lokal nivå. Det kravet har vi fått igenom i budgetförhandlingarna med regeringen. Pengarna  avsätts till dels Diskrimineringsombudsmannen (DO), del till de 16 antidiskrimineringsbyråerna som är verksamma på lokal nivå i hela landet.

Vi värnar våra slåtterängar och betesmarker

För att se till att våra slåtterängar och betesmarker kan få fortsätta finnas kvar, har vi krävt att särskilda medel ska avsättas inom det vi kallar för landsbygdsprogrammet. Det är en förstärkning som kommer att bidra till att fler hektar betesmark och slåtterängar kan underhållas. Ett viktigt miljömål som uppfylls.

Bättre djurskyddskontroller

Djur ska behandlas bra och leva under goda förhållanden. Allt annat är ovärdigt ett anständigt samhälle. Som det ser ut i dag har inte Länsstyrelserna den kapacitet som behövs för att jobba förebyggande med djurskydd och svara mot larm om vanvård av djur. Därför får Länsstyrelserna mer pengar för att kunna anställa fler djurskyddskontrollanter. Det är ett krav som Vänsterpartiet har fått igenom i budgetförhandlingarna med regeringen. Från 2018 blir det 15 miljoner kronor i extraanslag till ökade och bättre djurskyddskontroller. Pengarna ska permanentas, det vill säga finnas kvar över tid.

Det ska gå att leva i hela Sverige

Det ska gå att bo, jobba och leva i alla delar av vårt land. Därför har vi krävt ett särskilt stöd till butiker i glesbygd. Det är pengar som betalas ut av Tillväxverket till just butiker i glesbygd för att se till att det finns dagligvaror och drivmedel på nära håll.

Forskning inom nedrustning och icke-spridning

En förstärkning av anslaget för forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning.

Ökad kompetens om mäns våld mot kvinnor inom rättsväsendet

För den kvinna som utsätts för våld av en man är det avgörande att poliser, jurister och andra som hon möter har den kunskap som krävs. Dålig koll på hur mäns våld mot kvinnor fungerar leder till att kvinnor inte får den hjälp de har rätt till, och det händer allt för ofta att allvarliga anmälningar läggs ner. Att överhuvudtaget söka hjälp från samhället är för många inte alls självklart, och när man väl tar sig över trösklarna och tar kontakt måste man få bra stöd. Vänsterpartiet har fått igenom en satsning på 10 miljoner för att öka kompetensen om mäns våld mot kvinnor. Tio miljoner per år ska gå till utbildningen för poliser, jurister, socionomer och andra yrkesgrupper som möter våldsutsatta kvinnor. Pengarna kommer att räcka till väldigt många utbildningsinsatser varje år och kan bli ett viktigt verktyg i arbetet att få bukt med mäns våld mot kvinnor. Det är en viktig signal till utbildningsväsendet och myndigheter att de har stort ansvar för att öka sina kunskaper om mäns våld mot kvinnor.

Satsning på kollektivtrafik i landsbygd

När bussen bara går två gånger om dagen tvingas många köra bil till jobbet fastän de egentligen hellre skulle resa kollektivt. Att kollektivtrafiken på landsbygden sällan är ordentligt utbyggd är ett problem för både individen och för miljön. Det vill vi ändra på. Vi vill förbättra möjligheterna för människor på landsbygden att resa tillsammans, eftersom det bidrar både till att stärka landsbygden och till att minska utsläppen. Därför har Vänsterpartiet drivit igenom att kollektivtrafiken på landsbygden ska förbättras, och mellan 2016 och 2019 satsas sammanlagt 850 miljoner kronor.

För oss är det viktigt att vardagen fungerar för alla. Det här är ett steg i en långsiktig satsning för att förbättra villkoren och utveckla servicen på landsbygden. Eftersom behoven ser väldigt olika ut i olika delar av Sverige ska Trafikverket höra med länen om vad som kan uppnås i varje län, och sen föreslå för regeringen hur pengarna borde användas. Exempelvis kan det vara förbättringar av järnvägar på landsbygden eller investeringar som gör det enklare för fler att ta bussen.

Bredband i landsbygd

För de allra flesta är snabbt internet en förutsättning för att livet ska fungera, både under fritiden och på jobbet. Därför är det orättvist att tillgången till bra uppkoppling ser så olika ut beroende på var i landet man bor. Allt från att driva en butik till att kolla på teve eller kommunicera med sina vänner beror av internet, och en satsning på bredband i landsbygden har behövts länge.

Därför har Vänsterpartiet kämpat för bredband där inte marknaden klarar att ordna det på egen hand. Och efter att ha förhandlat med regeringen har vi fått igenom en satsning på 850 miljoner kronor. Snabb uppkoppling gör det lättare för människor på landsbygden att bo kvar och för nya att flytta dit. Trygg tillgång till bredband är en förutsättning för att våga starta nya företag på en ort, samtidigt som de företag som finns får möjlighet att fortsätta bedriva och utveckla sin verksamhet.

Förstärkt satsning för fler behöriga sfi-lärare

Att förstå och kunna göra sig förstådd är viktigt för att kunna bli en del i ett nytt samhälle. Det är tillräckligt mycket som är nytt och svårt för den som nyss kommit till Sverige, och då ska vi som samhälle göra allt vad vi kan för att göra livet lättare. Att vi satsar på att förbättra möjligheterna till att lära sig språket är en självklarhet. Vänsterpartiet vill därför att fler ska vara med och lära ut svenska för nyanlända, och har sett till att sammanlagt 140 miljoner satsades på fler behöriga lärare. För att fler ska vilja bli Sfi-lärare, för att fler av de som redan undervisar ska kunna bli behöriga och för att Sfi-lärare ska kunna få kompetensutveckling.

Stärkt validering av utländsk utbildning

Det är ett slöseri när människors kunskap inte räknas i Sverige. Därför måste den som utbildat sig i sitt hemland måste kunna få sin utbildning validerad. Både individ och samhälle förlorar på att exempelvis en psykiater hänvisas till ett annat yrke, eftersom det är tid och energi som hon investerat i att bli bra just psykiatri. Det är ett helt onödigt slöseri med kompetens.

Därför har Vänsterpartiet arbetat för att ge mer resurser till de som validerar utländska utbildningar. Satsningen som vi fått igenom innebär sammanlagt 69 miljoner kronor på Universitets- och högskolerådet, och 5 miljoner kronor på Socialstyrelsen.

Pengar till kompetenskartläggning på asylboende

Den som flytt från krig ska snabbt få chansen att skapa sig ett liv i Sverige.  Att vänta på beslut på om man ska få stanna eller inte tar ofta alldeles för lång tid, och under tiden sätts livet på paus. Därför har Vänsterpartiet drivit igenom pengar till att kartlägga människors kompetens redan under tiden de bor på asylboende. Resurserna går till Arbetsförmedlingen som får ansvar för kartläggningen. På så sätt kan den som väntar på beslut snabbare få ett relevant jobb och en meningsfull sysselsättning.

Ett skäl till att asylprocesser tar så lång tid är dessutom att Migrationsverket fått för mycket att göra. Det är därför värdefullt att avlasta dom genom att lägga det här arbetet hos Arbetsförmedlingen istället.

Språkundervisning på folkhögskolor

Det är orimligt att man ska behöva vänta på uppehållstillstånd innan man får börja lära sig svenska. För att alla som sökt sig till Sverige för en fristad ska få en bra start på sitt nya liv måste både språkstudier och samhällsorientering starta redan under asylprocessen.

Eftersom folkhögskolorna redan innan drog ett stort lass inom språkstudier har Vänsterpartiet sett till att de får mer pengar för att lära ut svenska till nyanlända. Det är viktigt att alla delar av samhället som vill vara med och välkomna de som flyr hit får hjälpa till, för varje handtag behövs! I satsningen som Vänsterpartiet fått igenom ingår 25 miljoner kronor till folkhögskolorna under 2017 och 2018, och 15 miljoner kronor år 2019.

Områdespoliser och arbete mot hatbrott inom ramen för polissatsning

Vänsterpartiet poängterade före budgetförhandlingarna att polisen bl.a. behöver resurser för arbetet mot hatbrott och med områdespoliser. Dessa aspekter poängterades därefter i den polissatsning på 283 miljoner kronor som gjordes i vårändringsbudgeten 2016.

Satsning på Kungälvsmodellen i arbete mot högerextremism

Unga måste ges verktyg för att hantera frågor om intolerans och rasism. Förebyggande insatser handlar framför allt om att motverka högerextremism i samhället, men det är även för individens skull. För unga människor på väg in i en intolerant och antidemokratisk miljö är det tydligt att förebyggande insatser kan vara ovärderliga. Därför är det hoppfullt att Vänsterpartiet fått igenom en satsning på att förebygga rasism och högerextremism bland gymnasieelever.

Den så kallade Kungälvsmodellen skapades efter mordet på John Hron 1995 och handlar framför allt om långsiktigt socialt arbete och utbildningssatsningar. Syftet är att motverka intolerans och rasistiska idéer. Eftersom vardagen i skolan är en viktig plats för att forma sina tankar och idéer har den visat sig vara ett bra medel för långsiktigt antirasistiskt arbete. Satsningen är på 10 miljoner kronor och kommer att räcka till att utbilda 340 personer.

Läs också om våra andra reformer:
-Någonstans att bo – inte en skuldfälla…
– Ett hållbart arbetsliv…
– En välfärd att lita på…
– Ekonomisk jämlikhet…