politik
På bilden ses en vårdare och en person i rullstol sittandes vid et

Funktions­nedsätt­ning/Norm­brytande funktio­nalitet

Alla människor har lika värde och alla människor har kunskaper, förmågor och erfarenheter som är viktiga för samhället. Den som lever sitt liv med en normbrytande funktionalitet ska ha samma möjlighet till ett gott liv som alla andra.

Personer med funktionsnedsättningar ska inte göras fattigare utan få del av standardhöjningar. Systemet med jobbskatteavdrag som ökar ekonomiska skillnader mellan olika människor bör avvecklas.

För att alla människor ska kunna vara delaktiga i samhällslivet måste flera saker göras. Arbetsplatser, bostäder, transporter och offentliga lokaler måste vara tillgängliga. Diskrimineringslagstiftningen bör skärpas så att inskränkningar som begränsar människors delaktighet tas bort. Vi vill också att tillgången till hjälpmedel blir likvärdig i hela landet.

Alla människor ska också ha rätt till arbete eller sysselsättning. Därför måste vi ha en inkluderande arbetsmarknad. Daglig verksamhet är den vanligaste insatsen i LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Det måste vara möjligt att pröva på olika former av daglig verksamhet och det måste utvecklas former för människor att gå vidare till jobb. Fler måste få arbete med moderniserade lönestöd och möjlighet till stöd och handledning.

Personlig assistans är också en insats i LSS och har förbättrat livskvaliteten enormt för många. Rätten till personlig assistans måste stärkas.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning bör bli svensk lag. Det är ett sätt att sätta press på regeringar att respektera mänskliga rättigheter för alla.

Läs även:

Riksdagsmotionen Återupprätta LSS
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ateruppratta-lss_H702216

Riksdagsmotionen Personlig assistans för hjälp med andning
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-201819145-personlig_H702202

Riksdagsmotionen Att skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättningar
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/att-skapa-forutsattningar-for-personer-med_H6022229

Riksdagsmotionen Rättigheter för människor med funktionsnedsättning
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/rattigheter-for-manniskor-med-funktionsnedsattning_H5022942

Dela den här sidan:

Kopiera länk