politik

Barns och ungas rättigheter

I ett jämlikt samhälle är allas rättigheter lika viktiga och därför måste barns rättigheter stärkas. I Sverige har vi förbundit oss att följa barnkonventionen i syfte att ge barn skydd, se till att barn får komma till tals och möjliggöra barns aktiva deltagande.

För att barnkonventionen ska få fullt genomslag i Sverige krävs flera åtgärder. Vänsterpartiet har länge drivit på för att barnkonventionen ska bli svensk lag och det är bra att regeringen lovat att det ska bli verklighet. Att göra barnkonventionen till svensk lag visar tydligt att barn har rättigheter som myndigheter är skyldiga att ta på allvar. För att omsätta barnkonventionens innehåll till praktisk handling krävs att verksamheter som berör barn utvecklar metoder för att bedöma vad som är barnets bästa. Det behövs utbildning av dem som fattar beslut kring barn, till exempel socialarbetare, jurister, skol- och sjukvårdspersonal. Barn och unga har idag ingenstans att vända sig om deras rättigheter kränks. Därför behövs ett särskilt forum för dem där de kan få sin sak prövad och bli lyssnade på – ett barnombud.

För att fånga upp ungdomars engagemang och kompetens bör försök med sänkt rösträttsålder till 16 år göras i kommunala val. I kommunerna bestämmer man om till exempel viktiga frågor som skola och fritid som direkt berör barn.

Dela den här sidan:

Kopiera länk

Dela den här sidan:

Kopiera länk