politik

Barns och ungas rättigheter

I ett jämlikt samhälle är allas rättigheter lika viktiga och därför måste barns rättigheter stärkas. I Sverige har vi förbundit oss att följa barnkonventionen i syfte att ge barn skydd, se till att barn får komma till tals och möjliggöra barns aktiva deltagande.

För att barnkonventionen ska få fullt genomslag i Sverige krävs flera åtgärder. Vänsterpartiet har länge drivit på för att barnkonventionen ska bli svensk lag. Från 1 januari 2020 blev det verklighet.

För att omsätta barnkonventionens innehåll till praktisk handling krävs att verksamheter som berör barn utvecklar metoder för att bedöma vad som är barnets bästa. Det behövs utbildning av dem som fattar beslut kring barn, till exempel socialarbetare, jurister, skol- och sjukvårdspersonal. Barn och unga har idag ingenstans att vända sig om deras rättigheter kränks. Därför behövs ett särskilt stöd för dem när de får sin sak prövad och bli lyssnade på – ett barnombud. Barnombudsmannen (BO) bör ges befogenhet att granska och uttala sig om huruvida principen om barnets bästa tillgodosetts i enskilda ärenden om vårdnad, boende och umgänge.

För att fånga upp ungdomars engagemang och kompetens bör försök med sänkt rösträttsålder till 16 år göras i kommunala val. I kommunerna bestämmer man till exempel om viktiga frågor som skola och fritid, som direkt berör barn.

Läs även:

Riksdagsmotionen LVU bör bli en heltäckande rättighetslagstiftning
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/lvu-bor-bli-en-heltackande-rattighetslagstiftning-_H702217

Riksdagsmotionen Utökad rösträtt
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/utokad-rostratt_H602187

Dela den här sidan:

Kopiera länk

Dela den här sidan:

Kopiera länk