• Hem
  • Nya strategiska...
Kongress 2016

Nya strategiska huvudlinjer i partiprogrammet

Vänsterpartiet har idag – efter fyra års omfattande diskussioner i och utanför partiet – antagit nya helt nya strategiska huvudlinjer i partiprogrammet.

Utöver dessa så antogs en ny analys av rasismen och kongressen fyllde på och utvecklade flera andra perspektiv, kring HBTQ-frågor, samers rättigheter, om rätten att få leva som andra för personer med normbrytande funktionalitet, samt skrivningar som ytterligare utvecklade det ekologiska perspektivet.

Huvudfokus låg på de strategiska huvudlinjerna. Det som antagits är en sammanhållen socialistisk och feministisk strategi som blir vägledande för partiets prioriteringar, angreppssätt och allianser de närmaste fem-tio åren. Förändringarna innebär också en viss renodling av partiprogrammet, så att vissa mindre principiella och mer strategiska överväganden flyttas till de strategiska huvudlinjerna, från andra delar av programmet.

I en tid där mycket gått åt fel håll pekar strategin ut inte bara vad vi vill, utan också konkreta vägar och prioriteringar som gör att vi kan närma oss våra långsiktiga mål, steg för steg.

Strategin visar på vikten av att motverka könsarbetsdelningen och den ökade skiktningen och etnifieringen av den breda arbetarklassen. På vikten av solidaritet och sammanhållning kring breda löntagarintressen som avgörande för att möta de stora utmaningarna, som klimatomställningen, rasismen och de stora klyftorna. Något som kräver en tryggare arbetsmarknad och stärkt välfärd.

Strategisk framgång definieras som reformer som gör Sverige till ett land där livet blir rikare och friare för fler, samtidigt som grundläggande maktförhållanden synliggörs och angrips:

”Reformer som varaktigt förändrar styrkeförhållanden i kampen för ett jämlikt samhälle som innebär ett verkligt folkstyre, som fördjupar och utvidgar demokratin på marknadens och kapitalmaktens bekostnad och som minskar klyftorna i samhället är inte bara framsteg i sig, utan innebär också att vi imorgon lättare kan uppnå det som är omöjligt idag.”

Strategin visar på Vänsterpartiets speciella och nödvändiga roll för att åstadkomma en sådan utveckling. En roll som pådrivare, idéskapare och samarbetspartner till andra progressiva rörelser som illustreras tydligt i vårt nuvarande budgetsamarbete med regeringen, där nästan alla viktiga progressiva reformer drivits igenom av just Vänsterpartiet.

Strategin utvecklar denna vår roll och visar på ett parti i utveckling och förnyelse som har såväl idéerna som lösningarna på dagens stora utmaningar, och som också omsätter dem i praktiken. Som är pådrivande inom folkliga rörelser, som tillsammans med progressiva krafter ifrågasätter den rådande ordningen och förbättrar samhället steg för steg. Genom folkrörelsearbete och opinionsbildning och genom konkreta beslut i riksdagen, landsting och kommuner. På ett parti som gör människors vardag bättre, inte genom att moralisera över hur människor väljer att leva sina liv, utan genom beslut som förändrar maktstrukturer och motverkar ojämlikhet.

Vid sidan av förslaget till nya strategiska huvudlinjer lägger programkommissionen också fram förslag till nya skrivningar om rasismen i partiprogrammets analysdel. Dessa skrivningar innebär att vår teoretiska förståelse av rasismen utvecklas. Rasismen beskrivs här som något som bygger på processer av rasifiering, som innebär att grupper av människor skiljs åt, genom biologiska och kulturella konstruktioner, och ”skapas” som annorlunda, mindre värda och underordnade. De rasistiska strukturerna, såväl i det svenska samhället som på ett globalt plan, förstås som ett resultat av processer som kännetecknas av exploatering (exempelvis genom rasifierad diskriminering på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden) och exkludering (exempelvis genom segregation och diskriminering).

De strategiska huvudlinjerna är strukturerade enligt följande prioriterade områden, där vägar framåt pekas ut under respektive rubrik.

•       Solidaritet och sammanhållning

•       Ett fritt och blomstrande samhällsliv på en levande planet

•       Vidgade klyftor och finansiell maktkoncentration

•       Makten över arbetsmarknaden och arbetslivet

•       Feministisk kamp för jämställdhet i löner och arbetsvillkor

•       Stärk den generella välfärden

•       Fördjupa demokratin

•       Bekämpa mäns våld mot kvinnor

•       Bygg bostäder och boendemiljöer för mångfald, jämställdhet och gemenskap!

•       Hotet från högerpopulism, rasism och nyfascism

•       Ett utbildningssystem för kunskap och medborgerligt inflytande

•       Alla länders rätt till demokratisering och utveckling

•       Demokratisera Europa

Utöver detta så förstärkte kongressen alltså flera perspektiv.

Partiets fokus på att bekämpa vinstintresset i välfärden, samtidigt som alternativa utförare som kan utveckla välfärden är välkomna, slogs åter fast. Skrivningar som utvecklade analysen av sambanden mellan patriarkatet och förtryck av HBTQ-personer togs. Samernas ställning och rättigheter som urfolk utvecklades i nya stycken, och skrivningar om rätten att leva som andra även med normbrytande funktionalitet lades till. Samtidigt som det redan starka fokuset på ekologi och klimatomställning förstärktes ytterligare.

Läs hela det nya preliminära partiprogrammet här…