• Hem
  • Lagförslag om a...
Pressmeddelanden

Lagförslag om att patienter inte ska trängas undan

Som en del av vinstöverenskommelsen mellan Vänsterpartiet och regeringen presenteras nu två lagrådsremisser om vård efter behov, inte efter lönsamhet. Dels att patienter med privata vårdförsäkringar inte ska kunna köpa sig före patienter med större vårdbehov. Dels att universitetssjukhus inte ska privatiseras.

– Ingen som blir sjuk ska behöva vänta på sin vård för att någon med privat försäkring tränger sig före. Vården som vi betalar tillsammans ska alltid fördelas efter behov, inte efter vem som har skaffat sig vilken privat försäkring. Men idag finns en oklarhet kring vad som egentligen gäller och därför behöver vi en tydligare lagstiftning, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet.

Enligt lagförslaget ska den offentligt finansierad sjukvården – oavsett utförare – bara får ge vård inom ramen för en privat sjukvårdsförsäkring om man inte åsidosätter de principer som hälso- och sjukvårdslagen bygger på, det vill säga att den med störst behov av vård ska få företräde till vården.

Lagförslaget mot privatisering av universitetssjukhus innebär att landsting inte ska kunna lägga över uppgiften att driva sjukvård vid ett universitetssjukhus till någon annan. Därigenom hindras möjligheten att privatisera hela eller delar av universitetssjukvården.

– Universitetssjukhusen är viktiga för hela den svenska sjukvården. Att privatisera dem skulle innebära att vården splittras upp och få stora konsekvenser. Här sker forskning, utvecklingsarbete och utbildning som har betydelse för vården långt utanför sjukhusets väggar. Att de drivs offentligt borde vara en självklar princip, säger Ulla Andersson.

De två lagrådsremisserna är en del av den större överenskommelsen om vinster i välfärden, som bland annat även innefattar att lagförslag ska läggas om att överskott som huvudregel ska återinvesteras.