sida

Handlingar

Här hittar du kallelsen till kongressen med viktig information om t ex datum då motioner ska vara inskickade, valordning för kongressombudsval mm.

Till denna kongress trycker vi inte upp naågra häften, alla handlingar kommer istället att finnas tillgängliga digitalt här på kongresshemsidan. För att detta ska fungera med många olika typer av datorer har vi valt att använda oss av pdf-format som går att läsa på i princip alla idag tillgängliga datorer och surfplattor. Här följer instruktioner för vilket program som behövs, hur du laddar ner filerna och en del tips och tricks om hur du kan göra markeringar i dokumenten på samma sätt som du skulle ha gjort i ett tryckt häfte. Ladda hem tips och trix här (pdf)…


Nya handlingar, 2016-04-20

Tidsplan för kongressen
Här finner ni tidsplan där det framgår t.ex. när motionerna behandlas.
Ladda hem tidsplanen här…

Valberedningens förslag till ny partistyrelse m.fl.
Ladda hem valberedningens förslag till ny partistyrelse, programkommission och revisorer här (uppdaterad 5 maj v2)…

Partistyrelsens förslag till ny valberedning
Ladda hem partistyrelsens förslag till ny valberedning här…

Rättelser och förtydliganden gällande kongresshandlingarna
Här finner ni rättelseblad gällande redan publicerade handlingar (korrigeringar som sedan förra utskicket är gjorda i motionssvaren, verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen).
Ladda hem bladen här…

Partistyrelsens förslag till val av kongressens funktionärer och kommittéer
Här finner ni partistyrelsens förslag till kongressfunktionärer (ordföranden, kongressekreterare, justerare, rösträknare, redaktionskommittéer).
Ladda hem förslaget här…

Mötesordning – förslag till kongressen
Här finner ni partistyrelsens förslag till kongressen, inklusive en handledning om hur kongressen går till för dig som är ombud.
Ladda hem förslag till mötesordning här…

Partiprogram utifrån motionssvar
Den här texten visar hur partiprogrammet skulle se ut om kongressen bifaller alla programkommissionens förslag till motionssvar. De förändringar programkommissionen först föreslog är markerade i blått. De förändringar de föreslagit i sina motionssvar är markerade i rött, med motionsnumret utskrivet direkt efter.
Ladda hem programmet här…

Ekologiskt- ekonomiskt punktprogram utifrån motionssvar
Den här texten visar hur punktprogrammet skulle se ut om kongressen bifaller alla partistyrelsens förslag till motionssvar. Förändringarna jämfört med det ursprungliga förslaget är markerade i rött, med motionsnumret utskrivet direkt efter.
Ladda hem punktprogrammet här…


Motioner och motionssvar
§ 100 Inkomna motioner med partistyrelsens och programkommissionens yttrande sänds till partiföreningar och valda ombud senast en månad före kongressens genomförande. – Utdrag ur Vänsterpartiets stadgar

Motioner:

Motionssvar:

Kallelse till kongressen
Ladda hem kallelsen till kongressen här (pdf)…

Verksamhetsberättelser etc
Ladda hem Verksamhetsberättelse, inklusive riksdagsgruppens och EU-parlamentets rapport (uppdaterad 2016-04-20)
Ladda hem Ekonomisk berättelse, inklusive revisionsberättelser från kongressvalda och auktoriserade revisorer (uppdaterad 2016-04-20)

Partistyrelsens och programkommissionens förslag till Vänsterpartiets kongress 2016
I enlighet med stadgarnas § 80 skickar vi nu ut alla de förslag som distrikt, partiföreningar och enskilda medlemmar kan motionera på. Förslagen kommer dels från partistyrelsen (PS) och dels från programkommissionen. Nedan följer en lista med länkar till de olika förslagen.

PS förslag till kongressdagordning
Ladda hem kongressdagordning…

PS förslag till Ekologiskt-ekonomiskt punktsprogram
Följande text förklarar bakgrunden till punktprogrammet och hur det är utformat:
Ladda hem följetexten till eko-eko…

Här är själva förslaget till Ekologiskt-Ekonomiskt punktprogram som man kan motionera på:
Ladda hem eko-eko-punktprogram…

Punkterna är numrerade, i motioner ska man alltid hänvisa till nummer på en punkt som man vill förändra.

PS beslut till stadgeändring differentierade kongresser (inklusive bordlagt förslag)
Partistyrelsen lägger fram ett förslag om stadgeändring gällande differentierade kongresser. Förslaget är en revidering av det förslag som blev bordlagt av den senaste kongressen. I dokumentet hittar du både PS reviderade förslag och det som bordlades:
Ladda hem stadgeändringar differentierade kongresser…

PS beslut till övriga stadgeändringar
Partistyrelsen föreslår även ett antal mindre stadgeändringar vilka är samlade i detta dokument:
Ladda hem övriga stadgeändringar…

Programkommissionens förslag till förändringar av partiprogrammet
Följande text förklarar utgångspunkterna för de ändringar i partiprogrammet som programkommissionen föreslår:
Ladda hem programkommissionens följetext…

Och här är själva förslaget till partiprogram som man kan motionera på:
Ladda hem programkommissionens förslag till förändringar av partiprogrammet…

Förslaget till partiprogram har radnummer. I motioner ska man alltid hänvisa till radnummer i meningar som man vill förändra.

Reservationer
I samband med att partistyrelsen respektive programkommissionen antog sina förslag har enskilda ledamöter som inte håller med majoritetsuppfattningen reserverat sig mot vissa förslag. Reservationerna redovisas samlat i detta dokument:
Ladda hem reservationerna…

Debattsidan återlanseras och partisekreteraren startar kongressdebatten
I samband med att kongressdokumenten skickas ut kommer också Vänsterpartiets debattsida på nätet att återlanseras. Debatten inleds med två artiklar från Aron Etzler, en debattartikel om kongressens huvudfrågor och en intervju med några av motionärerna bakom förslaget om att ta fram ett ekologiskt-ekonomiskt punktprogram. Ambitionsnivån med debattsidan är högre än vad den tidigare har varit. För att debatten inte ska bli exkluderande och för att skapa en så hög kvalitet på den som möjligt så kommer den att ha ett aktivt redaktörskap och också modereras aktivt. På debattsidan kommer du att kunna ta del av de viktigaste inläggen i kongressdebatten och själv föra fram din åsikt i artikelform. Mer information om regler och hur man skickar in en debattartikel hittar du på sidan.

Ladda hem 10 tips för en bra debattartikel (pdf)…
Länk till debattsidan…

Bilagor till kallelsen:
På kongressen genomförs många olika val, t ex till partistyrelsen. Läs mer om valen i denna nomineringsanmodan från valberedningen:

Ladda hem nomineringsanmodan från valberedningen här (pdf)…

Det enda valet som valberedningen inte bereder är just valet av ny valberedning. Här kan du läsa mer om val av ny valberedning:

Ladda hem beredning av kongressens val av valberedning här (pdf)…

Kongressombuden har fördelats utifrån antalet medlemmar i distrikten 15 oktober 2015. Se här hur många ombud ditt distrikt ska välja till kongressen:

Ladda hem ombudsfördelning till kongressen 2016 här (pdf)…