• Hem
  • Ett första vikt...
Pressmeddelanden

Ett första viktigt steg för att minska avräkningarna

Vänsterpartiet har kritiserat både den sittande regeringen och tidigare borgerliga regeringar för de avräkningar från biståndet som gör att biståndspengar går till andra saker än just bistånd. Nu har Vänsterpartiet i budgetförhandlingarna med regeringen fått igenom en ändring av modellen för avräkningar.

Sedan början på 1990-talet har kostnader för mottagandet av asylsökande och kvotflyktingar räknats bort från biståndet. Efter det har avräkningarna utökats så att de även omfattar kostnaden för återvändarresor för de asylsökande som självmant återvänder efter att ha fått avslag på sina asylansökningar och kostnaden för det ekonomiska stöd de får för att klara den första tiden i sitt forna hemland. Nu förändras modellen så att avräkningar åter endast görs för kostnaderna för mottagandet av asylsökande och kvotflyktingar.

– Vi slår vakt om det svenska biståndet och har därför sett det som avgörande att vi börjar begränsa vad som får avräknas från biståndsbudgeten. Det har varit en viktig principiell fråga för oss att mindre bistånd ska stanna i Sverige och att mer bistånd ska användas till att bekämpa fattigdom, främja kvinnors rättigheter och stärka de humanitära insatserna i världen. Vår överenskommelse innebär att Sverige tar ett första viktigt steg för att minska avräkningarna, säger Hans Linde.

Kostnaderna för resor för självmant återvändande och reintegreringsstöd kommer, om budgeten antas av riksdagen, att avlägsnas från avräkningarna från och med 2016. I budgeten för 2016 innebär det av avräkningarna minskas med 39 miljoner. 2017 minskar avräkningarna med 41 miljoner, vilket motsvarar kostnaden för att över 19 000 personer i Afghanistan med en funktionsnedsättning ska få specialutbildning.

För mer information:

Hans Linde: 0702-90 07 40

Vänsterpartiets presstjänst: 070-620 00 64