• Hem
  • Det är vår tur ...
sida

Det är vår tur nu

Inkomstskillnaden mellan vanliga löntagare och makteliten är större än någonsin. Vd:ar på svenska storföretag tjänade 66 gånger mer än en undersköterska år 2015. Makteliten som helhet tjänar 22,7 gånger mer än en undersköterska som jobbar heltid i en kommun.

De könsrelaterade löneskillnaderna är ett av de största strukturella problemen på den svenska arbetsmarknaden. Kvinnors genomsnittliga månadslön är 87,5 procent av mäns lön. Huvudorsaken är att arbetslivet är starkt könssegregerat och att de yrken och branscher som domineras av män tenderar att vara högre avlönade än de kvinnodominerade. Om de strukturella löneskillnaderna mellan kvinno- och mansdominerade yrken ska kunna åtgärdas måste lönerna i de kvinnodominerade branscherna tillåtas öka i en snabbare takt än i de mansdominerade.

Många lågavlönade kvinnodominerade yrken, såsom barnskötare och undersköterskor, finns inom kommuner och landsting. År 2014 tjänade en barnskötare i genomsnitt 22 000 kronor och en undersköterska 25 500 kronor i månaden. Detta att jämföra med en genomsnittlig industriarbetarlön på drygt 29 000 kronor i månaden, eller en VD för ett storföretag med 1,6 miljoner kronor i lön per månad.

Deltidsanställningar är tre gånger vanligare bland kvinnor än bland män och över hälften av kvinnor inom arbetarklassen arbetar deltid. Den vanligaste anledningen för både kvinnor och män är ofrivillig deltid.

Vänsterpartiet driver på för:

En ekonomi för alla, inte bara några få
Vänsterpartiet verkar för en ekonomi som är bra för alla, inte bara några få. Kommuner och landsting runt om i Sverige är stora arbetsgivare och dess arbetskraft består av hundratusentals kvinnor som är i behov av trygga anställningar med en lön om går att leva på. För att kunna höja löner och anställa tillräckligt med arbetskamrater behövs pengar.

För att det bli verklighet måste de som har mest bidra mer. Vi måste bort från dagens skattesystem som är riggat för de rika. I dag gynnas den som har egendomar och inkomster från annat än arbete. Det är helt skattefritt att ärva, att få gåvor och att äga dyra saker. Så kan vi inte ha det.

Dina och mina skattepengar ska gå till en vård och omsorg som både levererar vård efter behov och till löner som går att leva på. Inte till vinster i privata fickor. Så kan undersköterskor, sjuksköterskor, lärare och socialsekreterare få löner i nivå med manliga kollegor i andra branscher.

Förändra Medlingsinstitutets uppdrag
Vänsterpartiet vill därför att Medlingsinstitutets uppdrag ska förändras så att det klart framgår att en ansvarsfull lönebildning innefattar en successiv utjämning av de strukturella löneskillnaderna mellan kvinno- och mansdominerade yrken.

Rätt till heltid
Mer än en miljon personer, nästan var fjärde sysselsatt, arbetar deltid. Nästan 70 procent av dem är kvinnor. Varannan arbetarkvinna arbetar deltid och den vanligaste orsaken är att man inte hittat eller blivit erbjuden ett heltidsarbete. Deltid och otrygga visstidsanställningar gör att kvinnor har sämre inkomst än män. Även ersättning från trygghetsförsäkringar, pensioner och karriärutveckling påverkar. Vänsterpartiet vill därför att lagen om anställningsskydd ska ändras så att heltid blir norm. Anställningar på deltid på deltid ska kunna ingås bara om parterna kommer överens om det. Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet – inte ett tvång.

Fasta jobb
Omkring 620 000 personer, 15 procent av de anställda, har någon form av tidsbegränsad anställning. Men för vissa grupper är andelen betydligt högre. Allra mest utsatta är unga kvinnor i arbetaryrken. Under de senaste åren har andelen som har den allra otryggaste formen av tidsbegränsad anställning, allmän visstidsanställning, ökat kraftigt. Anställningsformen allmän visstid infördes 2007 och innebär att arbetsgivaren inte behöver ange något skäl för att den anställde ska ha en tidsbegränsad anställning. Vänsterpartiet anser att tidsbegränsade anställningar behövs, till exempel vikariat eller provanställningar, men det ska krävas bättre skäl än bara det att arbetsgivaren föredrar det. Därför vill vi avskaffa anställningsformen allmän visstid.

Läs även vår debattartikel om kvinnors löner

Om du sprider detta glöm inte #vårturnu