• Hem
  • Inför individue...
sida

Inför individuell föräldraförsäkring nu!

Illstration om individuell föräldraförsäkring. Illustratör Malin Granroth

Vänsterpartiet vill ändra lagen så att föräldrarna delar lika på dagarna i föräldraförsäkringen, alltså införa en individualiserad föräldraförsäkring. Vi menar att detta skulle motverka att kvinnor får lägre inkomster än män och skulle ge barn en bättre relation till båda sina föräldrar. Det är väl belagt att det ojämna uttaget av föräldraledigheten har negativa effekter på kvinnors inkomstutveckling och anställnings- och arbetsvillkor samt sjukfrånvaro.

En jämställd fördelning av föräldraledigheten är helt enkelt en av de viktigaste nycklarna till en jämställd arbetsmarknad. Analysen bygger på att kvinnor och män lever relativt jämställt före familjebildande Men från och med att barn kommer in i bilden ökar skillnader i lön, arbetstid och karriär. Kvinnors arbetstid påverkas generellt av om de får barn, medan mäns arbetstid i allmänhet inte påverkas av det.

Om män tog ut en större del av föräldraledigheten än i dag skulle det också kunna påverka den tid som kvinnor respektive män lägger på hushållsarbete och tid med barnen när de börjar förskolan och skolan. Det skulle även leda till att en mindre andel kvinnor går ner i arbetstid under barnaåren, vilket ger positiva effekter på lön, karriär och pension.

Individualiserad föräldraförsäkring är en reform som gör skillnad för alla kvinnor, inte bara de som har barn, eftersom den förändrar strukturer på arbetsmarknaden.

Fakta

  • Kvinnor tar ut 3 av 4 föräldradagar.
  • 13 procent av familjerna delar idag lika på föräldraförsäkringen.
  • Med dagens långsamma ökningstakt för mäns föräldraledighet kommer det att ta 80 år att uppnå ett jämställt uttag.
  • Kvinnor med småbarn utför i genomsnitt 30 timmar obetalt hushålls- och omsorgsarbete i veckan. Motsvarande siffra för män med småbarn är 18 timmar.
  • Par som fick sitt första barn är sjukskrivna i ungefär samma omfattning innan de blev föräldrar. Två år efter barnets födelse är mammornas genomsnittliga sjukfrånvaro nästan dubbelt så hög som pappornas.
  • Kvinnors pension är i snitt 6 000 kronor lägre i månaden än mäns.
  • Mer än varannan kvinna som går i pension har så låg pension att hon är berättigad till garantipension.
  • 15 år efter att ett par skaffat sitt första barn så har deras skillnad i inkomst ökat med 35 procent. Tre fjärdedelar av denna skillnad beror på att de har olika stort ansvar för familjen.

——————————————————————————————————————————————-

Frågor och svar

Vill ni gå direkt från dagens system till individuell föräldraförsäkring eller ska det ske i flera steg?
Vi vill gå direkt till en individualiserad föräldraförsäkring. Dagens system skapar stora problem för kvinnor i form av ohälsa och låga pensioner. Vi har redan väntat länge nog med att göra något åt detta.

Kommer ni att förena det med att förlänga föräldraförsäkringen?
Nej.

Kommer ni att förena detta med att taket höjs för ersättningen?
Vänsterpartiets ambition är att återställa ersättningsnivån i föräldraförsäkringen till den tidigare nivån på 80 procent av inkomsten före föräldraledigheten.

Kommer ni att förena detta med att höja grundnivån i försäkringen?
Vänsterpartiet vill höja grundnivån i föräldraförsäkringen till 250 kronor om dagen.

Varför kan inte familjerna själva få bestämma hur de vill använda föräldraförsäkringen?
Dagens valfrihet är en illusion. Föräldrar kan inte välja fritt eftersom de är tvungna att ta hänsyn till omgivningens förväntningar. Därför finns det en stor skillnad mellan de positiva attityderna till ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen och hur det faktiskt ser ut.

Vore det inte bättre att istället göra föräldraförsäkringen pensionsgrundande så att det inte påverkar pensionen vem som är hemma med barnen?
Det skulle inte lösa problemet, eftersom den stora påverkan på kvinnors pensioner som dagens icke jämställda uttag av föräldradagar har ligger i att kvinnan får en sämre framtida löneutveckling.

Ska verkligen staten bestämma hur länge barnet ska få ammas?
Med en individualiserad föräldraförsäkring är det fortfarande möjligt att följa dagens rekommendation att helamma under barnets första halvår.

Innebär er politik att jämställdhetsbonusen försvinner?
Ja.

Innebär er politik att vårdnadsbidraget försvinner?
Ja.

Kommer det att finnas några undantag från regeln om att dela lika. Till exempel om den ena saknar SGI (exempelvis studenter) eller om en förälder är sjuk, sitter i fängelse, är missbrukare, föräldrarna bor på olika orter?
Redan idag finns det undantag för fall där den ena föräldern inte kan ta ut föräldraledighet för att denne är sjuk, har ett funktionshinder eller inte är försäkrad för föräldrapenning.

Kommer en ensamstående förälder att få motsvarande tid som det barn som har två föräldrar?
Ja.

Finns det inte viktigare frågor för jämställdheten så som rätt till heltid, få bort löneskillnaderna mellan mans- och kvinnodominerade yrken etc?
Föräldraförsäkringen är den fråga som har störst påverkan på löneskillnaderna mellan mans- och kvinnodominerade yrken.

Vad avgör om en förälder får hela tiden eller om det ska delas mellan två föräldrar? Finns det att risk att systemet gör att fler väljer att till exempel mamman ska vara ensam vårdnadshavare?

Vi tror inte att risken för detta är särskilt stor eftersom den förälder som avsäger sig vårdnaden om barnet samtidigt förlorar andra viktiga rättigheter som förälder.

Hur påverkar ert förslag om en individualiserad föräldraförsäkring familjer med fler än två föräldrar?
Både föräldraförsäkringen och familjelagstiftningen behöver moderniseras så att de anpassas till denna typ av familjer. Vårt förslag innebär att föräldradagarna delas lika mellan föräldrarna, oavsett hur många de är.

——————————————————————————————————————————————-

Länkar
Vänsterpartiets riksdagsmotion om individualiserad föräldraförsäkring

Debattartikel i Aftonbladet: En tredje pappamånad kommer inte att räcka
http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/jamstalldhet/article20227555.ab