debatt

Vinn kriget mot klimatet – ransonera utsläppen!

Robert Z bildVill partiet leva upp till Parisavtalets målsättning att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader, måste samhället ställas om snabbt och samtidigt se till att alla deltagare spelar på lika villkor, säger Robert Zachrisson, engagerad medlem i Vänsterpartiet, och argumenterar varför man bör rösta på hans kommande kongressmotion som förespråkar ransonering av utsläpp.

Under de båda världskrigen infördes ransonering av konsumtionsvaror bland befolkningen för att garantera en rättvis tillgång på materiel. Tanken med systemet var att fördela bördan jämlikt och stärka moralen i syfte att vinna kriget. Idag pågår ett annat krig – människans kamp mot klimatet.

Under många år har människan påverkat jordens ekosystem genom sina utsläpp av växthusgaser. Obalansen i naturen har blivit så stor att klimatet kraftigt förändrats. Det har blivit mer stormar, mer bränder, mer översvämningar och mer omfattande torkperioder som påverkat matförsörjningen i utvecklingsländer. Klimatförändringarna riskerar hota livet på jorden om inget drastiskt görs.

En radikal metod är att göra som dåtidens makthavare gjorde under världskrigen – det vill säga införa ett ransoneringssystem för fossil energi. En forskarkommitté bestämmer en mängd utsläpp som inte får överskridas och fördelar den mängden bland folket i lika bitar som sedan får användas fritt efter eget behov i form av ett ransoneringskort. Även företag och föreningar ska inkluderas i systemet.

När fossil energi förbrukas, till exempel när bilen tankas eller en flygresa görs, dras den förbrukade mängden på kortet och fortsätter vid varje aktivitet tills summan nollställs. När ransonen tar slut kan nya ransoner köpas in, dock för ett litet högre pris som sedan stegvis höjs för att skapa en anledning till att minska sina personliga utsläpp. Mängden fossil energi kommer också successivt minskas i takt med vad forskarkommitté bedömer är rimligt för att hålla sig inom jordens ramar enligt vetenskapens forskarrön. Ransoneringen sker parallellt med en kraftig utbyggnad av fossilfria alternativ inom transportsystemet, matproduktionen och bostadssektorn för att systemet ska kunna existera i längden.

Forskning visar på att höginkomsttagare har de högsta utsläppen genom sina dyrare konsumtionsvanor (större bil, större bostad och mer semesterflygande) och därigenom måste betala mer för sin livsstil med dyrare bränslepriser. Med ett ransoneringssystem sker en omfördelning där rika konsumenter måste betala dyrt för att få sina ransoner från dem som har sparat sina, oftast då låginkomsttagare. Systemet skapar också en mobilisering för att samtliga ska vara med och bidra till kampen för ett fossilfritt samhälle när det finns en verklig anledning på ett personligt plan att göra så.

Vänsterpartiet bör ställa sig bakom min kommande kongressmotion som förespråkar ransonering av utsläppen och skriva in förslaget i sitt ekologiska-ekonomiska punktprogram. Vill partiet leva upp till Parisavtalets målsättning att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader måste samhället ställas om snabbt och samtidigt se till att alla deltagare spelar på lika villkor.

Förslaget är inte felfritt men är bättre rustat än de övriga förslag vänsterpartiet kräver i sin klimatpolitik. Det förenar också den solidariska profil som partiet gärna ståtar med i klimatfrågan som innebär att ekonomiskt svagare grupper ska gynnas i högre grad än välbärgade inkomsttagare utan att det blir en förlustaffär för samtliga parter.

Det är nu eller aldrig som det gäller. Det är dags att skapa Sveriges största mobilisering någonsin. Det är hög tid att ransonera utsläppen!