debatt

 Vänsterpartiet omyndigförklarar svenska folket?

Ska Vänsterpartiet verka för att underlätta för människor som lider av obotlig sjukdom, under vissa förutsättningar, själva ska få fatta beslut om när livet ska avslutas? Bengt Sundell V Liljeholmen – Hägersten, argumenterar för att kongressen fattar beslut om en utredning i frågan, som föreslås i motionerna A33 samt A34.

Tystnad råder i riksdagen bland partierna om rätten för medborgarna att få hjälp att avsluta sitt liv i livets slutskede. 2012 ansåg 70 procent att de kunde tänka sig läkarassisterad suicid för egen del och 76 procent att alla borde ha rätt till detta. 2010 gjorde AB/Sifo en undersökning då var 87 procent för aktiv dödshjälp. Inför EU-valet 2014 ställde AB frågan om aktiv dödshjälp. Av 96 tillfrågade politiker svarade 30. S och KD var mest negativa- ingen av deras 10 toppkandidater var positiva till detta. En av nio bland vänsterpartiets toppkandidater var positiv.(AB 16/5-14). 2008 uppmanade Sveriges medicinsk-etiska råd, SMER, regeringen att utreda ”patienters självbestämmande i livets slutskede”. SMER fick inget svar. På Vänsterpartiets debattsida 2016 ställde Staffan Norberg den frågan och ansåg att ”Vänsterpartiet borde ge sitt stöd till aktiv och frivillig dödshjälp”. Till vår kongress 2018 finns två motioner, A33 Södertälje, som yrkar att ”Vänsterpartiet ska verka för att beslut fattas i syfte att underlätta för människor som lider av obotlig sjukdom att själv, under vissa förutsättningar, få fatta beslut om när livet ska avslutas”.

Den andra motionen A34 Enskild yrkar att ”Vänsterpartiet tar ett beslut om att aktivt ta ställning för att utreda självvalt livsslut, och jobbar för det på alla de plan där man kan påverka och besluta om det”. Partistyrelsen avslog båda motionerna. Socialstyrelsen skriver i sin utvärdering 2016 av den palliativa vården, vård i livets slutskede, att ”den palliativa vården inte var jämlik och resultaten i utvärderingen visar att det finns förbättringsbehov inom flera områden”.

Staffan Norberg ”efterlyste en seriös utredning, som Vänsterpartiet borde verka för att underlätta för människor som lider av obotlig sjukdom att själv under vissa förutsättningar få fatta beslut om när livet ska avslutas”. Det finns riksdagsledamöter från samtliga partier som vill utreda frågan. Det här riskerar att bli en klassfråga där människor med ekonomiska resurser kan köpa sig plats utomlands för eutanasivård i livets slutskede. Ska vi inte kämpa för en jämlik och rättvis sjukvård. När tänker mitt parti medverka till en utredning och debatt om att myndigförklara svenska folket i denna fråga?

Bengt Sundell V Liljeholmen – Hägersten