debatt

Två tankar i huvudet samtidigt är aldrig fel!

Karin Rågsjö, Vänsterpartiets vårdpolitiska talesperson, svarar på partiföreningen i Vallentunas inlägg om att lägga om partiets narkotikapolitik på kongressen 2018.

Vänsterpartiet i Vallentuna har i en motion till kongressen föreslagit av vi ska ha samma narkotikapolitik som moderaterna. Det blir nämligen konsekvensen om motionen går igenom på kongressen. Moderaterna som ifrågasätter sprutbyte, sänkning av åldersgräns för sprutbyte, beroendes möjligheter till att få substitutionsbehandling, jämlik vård e.t.c. Samt konstant förlitar sig på repression som en bra modell för att begränsa antalet missbrukare/beroende.

Hade partiföreningen i Vallentuna läst våra motioner hade det framkommit att vi har tagit fram ett stort tänk kring vård och behandling inom beroendevården. Stärk resurserna för vård och behandling, lagstiftad rätt till hjälp för anhöriga, förstärkt vårdgaranti för missbrukare, stärk arbetet med unga missbrukare, fler avgiftningsplatser, öka tillgängligheten, särskilt fokus på kvinnor och unga. Men även se till att minska skadorna för de som är aktiva missbrukare, bekämpa de höga dödstalen och sist men inte minst öka polisens arbete mot grova narkotikabrott.

Jämlikhet är en nyckelfaktor för färre missbrukare. Att misslyckas i skolan är en tydlig indikator för ökad risk att hamna i missbruk/beroende. Låter en 30 % av eleverna gå ut skolan utan grundskolebetyg i socioekonomiskt  utsatta områden har vi garanterat mer missbruk i just den gruppen.  Den restriktiva narkotikapolitiken måste kombineras med evidensbaserad vård och behandling och skademinimerande insatser byggd på vetenskap. När vi har jobbar fram våra förslag har vi haft ständig kontakt med forskare, specifikt de forskare som verkar på Malmö universitet.

År 1988 kriminaliserades bruket av narkotika. Kriminaliseringen pekar ut människor med beroende som kriminella. Det går definitivt inte att se att de stora insatserna mot eget bruk, d.v.s. att ha narkotika i blodet, skulle ha minskat förekomsten av tungt missbruk eller den narkotikarelaterade dödligheten. Stigmatiseringen kommer som ett brev på posten. Personer med missbruksproblem drar sig i större utsträckning för att söka hjälp. I hög grad  gäller det de som har ett riskbruk och tidigare är ostraffade. Om inte  eget bruk var kriminaliserat skulle vi nå fler med riskbruk tidigare. Polisen fokuserar alltmer på den enskilde missbrukaren, medan man har minskat fokus på langningen. Vänstern vill se en mer effektiv bekämpning av narkotikan. Polisen måste bedriva ett effektivt arbete mot langningen. Det är narkotikan som ska vara olaglig och inte missbrukarna. Vi vill utreda hur lagen om kriminalisering av eget bruk har inverkat på antalet missbrukare och brukare samt deras livskvalitet, hälsa och drogfrihet.

Den 11 januari 2017 togs beslut i riksdagen om att ta bort det kommunala vetot för sprutbyte samt sänka åldersgränsen till 18 år. Samtliga partier ställde sig bakom förutom moderaterna. Att sänka åldersgränsen till 18 år innebär att vi kan hitta unga som är beroende samt se till att de som alla andra 18-åringar får rätt till vård, behandling samt hälsoinsatser. Sprutbyte handlar om det. Mobilisera hälsovård och behandling. Jämlik hälsa.

Dödstalen för missbrukare i Sverige är nu nästan de högsta i hela EU. Runt 50% av dödsfallen beror på överdoser. En annan betydande del är självmord, ofta med receptförskrivna smärtstillande läkemedel. En  ökande andel av dödsfallen orsakas av nya psykoaktiva substanser, så kallade nätdroger som säljs på internet innan de narkotikaklassas. Nedan ser vi socialstyrelsens förslag för att få ned dödstalen. De överensstämmer helt med Vänsterpartiets:

  • Bättre tillgång till läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende, LARO, exempelvis genom ett kunskapsstöd till landets LARO-mottagningar. Behandling med metadon eller buprenorfin är livsavgörande för många och rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer.
  • Utbildning och information till personer med missbruk och deras närstående.
  • Att motgiftet naloxon, som kan häva opioidöverdoser, tillgängliggörs för personer i riskzonen för överdos samt närstående och personal inom polisen och socialtjänsten.
  • Bättre tillgång till sprututbyte och andra så kallade lågtröskelverksamheter, dit personer med injektionsmissbruk kan vända sig för att få råd, stöd och vid behov slussas vidare till sjukvård och socialtjänst. Sprututbytesmottagningar finns nu endast i en tredjedel av landstingen.
  • En undersökning av hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården klarar att fånga upp unga med missbruks- och beroendeproblem.
  • Ökad kunskap om och uppföljning av narkotikarelaterade självmord.

Vänsterpartiet ställer sig bakom målet om  ett narkotikafritt samhälle, men människors liv och hälsa får inte riskeras på vägen. Åtgärderna bör rikta in sig mot missbruket och inte mot missbrukare.

Karin Rågsjö, partistyrelsen och vårdpolitisk talesperson