debatt

Ta det tillbaka!

Debattinlägg av Jacob Johnson, Uppsala, om förslaget till valplattform som ska behandlas på kongressen 4-6 februari 2022.

Partistyrelsens förslag till valplattform inför valet om knappt ett år är nu ute för diskussion bland partiets medlemmar. Senast 4 november ska motioner vara insända för att kunna behandlas på kongressen i början av februari nästa år.

Jag har några synpunkter och reflektioner som jag gärna delar här och hoppas på en livlig debatt om förslaget före och under själva kongressen.

Partistyrelsen har valt att låta förslaget domineras av en läges- eller problembeskrivning av Sverige idag. Men dokumentet innehåller naturligtvis också förslag hur dessa problem ska lösas. Jag tycker att det hade varit önskvärt valplattformens budskap hade kunnat formuleras mer kortfattat, antagligen genom att förkorta problembeskrivningarna. Men när nu väl förslaget ligger är det en grannlaga uppgift att göra en sådan koncentrering och jag avstår själv. Men hoppas att valplattformen när den antagits av kongressen också ges ut i en mer lättillgänglig kortfattad form.

Jag delar förslaget koncentration på två huvudteman som jag uppfattar det, nämligen jämlikhet och klimatinvesteringar. Men jag har två mer avgränsade synpunkter där jag tycker valplattformens innehåll och tydlighet är otillräcklig.

För det första saknar jag tydliga sammanhållna förslag för att bryta de senaste 30 årens privatiseringar och marknadsexperiment. Visserligen finns det några bra och tydliga förslag i rätt riktning i förslaget som inrättandet av ett statligt byggbolag och statligt övertagande av elnäten. Men jag tycker partiet borde kunna samla, utveckla och förtydliga en avprivatiseringsstrategi under rubriken ”Ta det tillbaka!”. En sådan strategi skulle också ta upp avveckling av LOV-lagstiftningen, omprövning av LOU och hela bolagiseringen inom kommuner och regioner. Jag ska försöka skriva en motion hur det skulle kunna formuleras i valplattformen.

Jag är vidare klart missnöjd med de internationella frågornas marginella plats i valplattformen. Åtta rader av netto ca 500, dvs mindre än 2 %. Med tanke på klimatfrågan, covid-pandemin, vapenrustningar mm så anser jag att Vänsterpartiet som åtminstone programmatiskt kallar sig för att internationalistiskt parti måste kunna ägna dessa frågor större uppmärksamhet även om de inte tilldrar sig så stort intresse i en valrörelse. Jag anser att vi har ett särskilt ansvar för att de internationella frågorna lyfts. Dessutom är innehållet i de åtta rader som finns i slutet av valplattformen för vagt och undflyende. Jag kommer att tillsammans med andra internationellt intresserade kamrater motionera om en tydligare skrivning bl. a avseende vårt ansvar i den anti-imperialistiska kampen.

Sen till slut en reflektion om några siffror som nämns i plattformen. Det skrivs till exempel att idag står 100 företag i världen för sjuttio procent av (fossila?) koldioxidutsläpp. Jag har inte sett den siffran tidigare och jag tror att det vore bra för valarbetarna att kunna hänvisa till källan för den uppgiften.  På ett annat ställe anges att genomförda skattesänkningar resulterat i att välfärden nu får 350 miljarder mindre än 1990. Stämmer det verkligen? Är det inte så att om skattekvoten i år vore densamma som 1990 så skulle det finnas 350 miljarder mer till välfärden. Kanske en teknikalitet men bra för valarbetarna att veta.