debatt

Synpunkter på det ekologisk – ekonomiska punktprogrammet

Gunnar Blomquist

Gunnar Blomquist, V, Täby – Danderyd, delger sina synpunkter på det ekologisk – ekonomiska punktprogrammet och anser att framförallt punkterna 9 – 14 behöver vässas.

Partistyrelsen har sammanställt ett ekologiskt ekonomiskt punktprogram. Jag vill kommentera en del av dessa punkter, men först ett par synpunkter på programmet i sin helhet.

Allt fler inser att ekologisk hållbarhet kräver en omställning av vårt samhälle bort – från dagens marknadsliberalism där profiten skall vara motorn i nästan all verksamhet. Denna nödvändiga omställning går hand i hand med Vänsterpartiets program för en radikal samhällsförändring. Vänsterpartiet har därför möjligheten att vara en pådrivande kraft i denna process. Här finns två sammankopplade problem: hur skall Vänsterpartiet nå ut med sitt miljöprogram och vad skiljer Vänsterpartiets program från Miljöpartiets?

Frågan aktualiseras ständigt när miljöfrågor behandlas i media. Retsamt nog för Vänsterpartiet nämns sällan partiets åsikter, utan det är Miljöpartitet som har fått någon slags monopolställning rörande miljöfrågor. Ett viktigt steg för att råda bot på denna situation måste vara att klargöra skillnaden mellan de bägge partiernas politik.

En genomläsning av Miljöpartiets partiprogram visar att V och MP harmycket likartade mål beträffande miljö och klimat. Vad som saknas i Mp:s program är konsekvenserna av målsättningarna: hur skall målen realiseras? Vad är det för omställning av samhället som krävs?  Vilka är krafterna som är emot dessa ändringar av samhället? Här måste Vänsterpartiets politik vara tydlig och konkret: för att få en radikal rödgrön omställning av samhället krävs en konfrontation med kapitalet!

I det ekologisk-ekonomiska punktprogrammet täcker punkterna under (8) de flesta av skillnaderna mellan Vänsterpartiet och Miljöpartiet, men punkterna (9) – (14) behöver vässas.

Det saknas inte röster inom Miljöpartiet som vill konkretisera. I Dagens Arena den 25/1-16 skriver en representant för grön ungdom: ”En klimatrörelse utan klassperspektiv räddar inte planeten”, och ”det råder inga tvivel om att klimatet i grunden är en vänsterfråga” (sic!). Dessa uttalanden är nog inte helt i linje med Miljöpartiets partiprogram.

Beträffande problemet att nå ut med budskapet, så ger en debattartikel i Flamman 27/1-16 en del tänkvärda synpunkter: ”Bara en stark klimatrörelse kan sätta press”.

Slutligen: kommenterar på enskilda punkter i det ekologisk-ekonomiska punktprogrammet:

3. Varför ordalydelsen ”mer hållbart samhälle”? Målet måste väl vara ”hållbart” rätt och slätt.

9. Ett tillägg önskas som lyder: ”Dagens ekonomiska system kräver ständig tillväxt. För att komma tillrätta med klimat- och miljöhoten måste denna process brytas genom långtgående förändringar av samhället”.

10. För vagt. Mitt förslag: ”Folkligt stöd för en radikal rödgrön omställning vinns genom agitation grundad på fakta om klimat- och miljöhot”.

14. Beträffande jämlikhet: man uppskattar (Oxfam dec 2015) att de rikaste 10 procenten av världens befolkning står för hälften av växthusgasutsläppen. Klimatförändringar och ekonomisk ojämlikhet är sammankopplade. Att göra samhället radikalt mer jämlikt är nödvändigt (men inte tillräckligt) för att få ner överkonsumtionen och utsläppen.

70. I kärnkraftsdebatten är det ofta tyst om elefanten i rummet: faran för en kärnkraftsolycka. Risken är minimal men konsekvenserna av en olycka kan bli oerhörda. Att nu försöka skatta kostnaden för den växande mängden kärnavfall som måste förvaras i 1000-tals år är givetvis ett stort skämt. Ska kostnaden vältras över på kommande generationer.

80. Varför inte helt enkelt kasta ut marknaden från regleringen av växthusgasutsläpp? Ersätt ETS med koldioxidskatt och utsläppstak: lagstiftning istället för handel!

94. Angående eventuell elektrifiering av vägnätet: tekniken (induktiv energiöverföring) bör i framtiden kunna användas för tåg i rörelse så att eländet med nedrivna kontaktledningar försvinner. Utvecklingen går framåt. I Science Advances har det nyligen rapporterats om ett nytt batterikoncept som 10-dubblar kapaciteten för elenergilagring.

130.  Australien införde 2012 en 30 %-ig vinstskatt på utvinning av kol- och järn (Veckans affärer 2012, Wikipedia). Jämfört med detta är en mineralersättning på 10 % modest.

Det är min fasta övertygelse att punktprogrammet skulle bli än vassare med föreslagna ändringar.