debatt

Strategiska huvudlinjer för feministiska framsteg

elisabethbistrom2

Programkommissionen vill utveckla den feministiska strategin i partiprogrammet. Vänsterpartiet är känt för att sätta feministiska krav högt på agendan, men samtidigt har också vi utvecklingsbehov på området. Elisabeth Biström, ledamot i programkommissionen, skriver om det feministiska perspektivet i deras förslag till kongressen.

Sedan närmare 20 år har feminismen varit befäst i Vänsterpartiets partiprogram som ett av våra två grundläggande perspektiv. I partiprogrammets inledning konstaterar vi att ”Vår politik måste bygga på insikten att klassfrågor och könsfrågor inte kan överordnas eller underordnas varandra. Politiken får inte vara könsblind, lika lite som den kan vara klassblind.”

Vänsterpartiet är på många sätt det tydligaste feministiska riksdagspartiet och vi gör varje dag handling av de förpliktigande orden i partiprogrammet. Runt om i landet är det vi som arrangerar feminsitiska stadsvandringar och väcker motioner om feministiskt självförsvar i skolan. Läser man i lokaltidningen om att det har lagts förslag om rätt till heltid för kommunanställda, slopad karensdag för barnomsorgspersonal eller rätt till arbetskläder inom hemtjänsten – då är det i de flesta fall Vänsterpartiet som står bakom kraven.

Vi är med rätta känt som ett parti som sätter de feministiska frågorna högt på agendan. Men vi har samtidigt en del utvecklingsbehov.

Vänsterpartiet har under de senaste åren arbetat på flera sätt med att stärka vårt feministiska arbete och vår feministiska politik. Med utgångspunkt i det arbete som den så kallade framtidskommissionen, som tillsattes efter valet 2010, gjorde, har vi satt igång ett internt jämställdhetsarbete i partiet. Kongressen 2012 beslutade att ett prioriterat politiskt fokus de närmsta åren skulle vara att genomföra en feministisk offensiv, och det har på olika sätt påbörjats.

Ett bra nästa steg i det här breda feministiska utvecklingsarbetet är att ta ett grepp om de strategitexter i partiprogrammet som handlar om makt och kön. Det är en bakgrund till de förändringar programkommissionen föreslagit inför kongressen 2016.

I det nu gällande partiprogrammets strategiavsnitt finns ett feministiskt stycke. Det har rubriken Stärk kvinnors ställning och är kort och koncist. Det tar upp en rad krav, varav huvuddelen återfinns även tidigare i programmet. Innehållet är inte dåligt, men som strategi betraktat är det inte särskilt vägledande. Programkommissionen föreslår därför att stycket ersätts med nya texter, som lyfter olika strategiskt viktiga feministiska områden på ett mer utvecklat sätt. De nya styckena har fått rubrikerna Feministisk kamp för jämställdhet i löner och arbetsvillkor och Bekämpa mäns våld mot kvinnor. Vi har också arbetat in ett feministiskt perspektiv i styckena Solidaritet och sammanhållning, Makten över arbetsmarknaden och arbetslivet och Stärk den generella välfärden.

Sammantaget innebär det nya förslaget till strategiska huvudlinjer som jag ser det ett lyft för vår feministiska strategiutveckling – samtidigt som det alldeles säkert kan vässas ytterligare genom motionsbehandling, diskussioner och så småningom beslut på kongressen i maj. De diskussionerna ser jag fram emot.

Elisabeth Biström,
ledamot i programkommissionen