debatt

Stärk kongresserna med differentiering

Linn Wegemo

Till kongressen i maj lägger partistyrelsen fram förslag på förändringar i Vänsterpartiets stadgar. Ett av förslagen som har diskuterats mest handlar om att införa ett system med differentierade kongresser. Linn Wegemo från partistyrelsen beskriver hur man har resonerat om de föreslagna förändringarna.

Till partikongressen lägger partistyrelsen fram förslag på förändringar i stadgarna. Många av dem är konsekvensändringar utifrån att partikansliets organisation gjordes om för ett antal år sedan. En större förändring handlar om att det ska bli obligatoriskt för partiets parlamentariska grupper att anta stadgar för sitt arbete. Men den förmodligen största förändringen som partistyrelsen föreslår rör våra kongresser.

I slutrapporten som Framtidskommissionen överlämnade till partikongressen 2012 diskuteras olika möjliga förändringar av Vänsterpartiets kongresser, som till exempel fyraåriga kongressperioder eller någon form av differentiering av kongresserna. Partistyrelsens hantering av Framtidskommissionens rapport utmynnade i ett förslag till stadgeändring inför kongressen i Stockholm 2014. Enligt förslaget skulle de tvååriga kongressperioderna behållas, men kongresserna skulle differentieras genom en tydlig uppdelning mellan ”valårskongresser”, som hålls de år då det är val, och ”programkongresser”, som hålls mitt under en mandatperiod.

De två olika typerna av kongresser föreslogs behandla olika typer av frågor. Valårskongresser skulle huvudsakligen behandla förslag direkt relaterade till det kommande valet och programkongresser skulle diskutera partiprogrammet och andra eventuella programfrågor, samt välja partistyrelse och andra kongressvalda uppdrag. Kongressen 2014 beslutade att förslaget till differentierade kongresser skulle bordläggas och gav partistyrelsen i uppdrag att genomföra en djupgående analys av vilka risker förslaget innebär för interndemokratin.

En sådan analys är nu klar och partistyrelsen har beslutat att till kongressen 2016 gå fram med förslaget att införa differentierade kongresser, men med förändringen att de tvååriga mandatperioderna för de kongressvalda uppdragen behålls. Med längre mandatperioder finns en risk att det blir svårare att få folk att kandidera till uppdrag, fler riskerar också att hoppa av under mandatperiodens gång. Partistyrelsen anser att dessa risker överväger eventuella positiva planeringseffekter som en längre mandatperiod ger och föreslår därför att partistyrelsen och andra kongressvalda uppdrag väljs vid varje kongress.

Den kanske främsta kritiken mot förslaget i kongressdebatten 2014 var att interndemokratin begränsas när de allmänna motionerna enbart tas upp vid programkongresserna. Med dagens ordning kan en medlem motionera angående vilket ämne som helst till varje enskild kongress, men i praktiken orsakar tidsbrist samt mer eller mindre godtyckliga avgränsningar av vad den enskilda kongressen ska fokusera på att motioner ibland ändå inte tas upp till beslut. ”Väntetiden” för att ens motion ska behandlas på kongressen blir längre med förslaget kring differentierade kongresser, men partistyrelsens förhoppning är att varje motion i slutändan ska få en bättre behandling om förändringen genomförs.

Kongressen är partiets högsta organ. Det är den instans som i sista hand garanterar att Vänsterpartiet styrs av dess medlemmar. Kongressen är en arena för debatt, politikutveckling och skolning. Vänsterpartiet har en stark interndemokrati och ett av bevisen för det är våra kongresser, där medlemmarna verkligen har möjlighet att påverka partiets framtid. Men kongressen har också praktiska begränsningar och har ibland präglats av tidsbrist och spretiga debatter som kan vara svåra för ombuden att följa med i. Avsikten med differentierade kongresser är att göra en bättre prioritering av våra resurser, samtidigt som det kan ge bättre förutsättningar för den interna debatten och demokratin. Med förslaget ökar möjligheten till fokuserade och sammanhållna diskussioner och det ger också möjlighet att längre tid kan tas i anspråk för att diskutera varje enskilt förslag. En mer fokuserad och sammanhållen debatt ger oss ännu bättre förutsättningar att fatta beslut av hög kvalitet.

Den kommande kongressen har flera viktiga uppgifter. Den ska behandla partistyrelsens förslag till ekologiskt-ekonomiskt punktprogram och diskutera programkommissionens omfattande förslag till förändringar av partiprogrammet. Partiets stadgar är ett av våra viktigaste dokument, partistyrelsens förhoppning är att diskussionen om våra förslag inte faller i glömska. Vi ser fram emot att diskutera såväl förslaget om differentierade kongresser som de andra förändringarna av stadgarna som partistyrelsen lägger fram till kongressen.

 

Linn Wegemo, partistyrelsen