debatt

LSS – en rättighetslag

maj

Vänsterpartiets uppfattning är att fokus måste vara på innehåll och på brukarens perspektiv, Maj Karlsson socialpolitisk talesperson (V), svarar Bengt Sundell.

Först och främst vill jag säga att jag välkomnar debatten och gläder mig åt att partiet är engagerat i den här frågan. Lagstiftningen har haft stor betydelse för att kunna säkerställa ett fullvärdigt liv med självbestämmande och att människor med funktionsvariationer kan vara fullt delaktiga i samhället. LSS är en fin frihets- och rättighetsreform som måste värnas.

Vänsterpartiets uppfattning är att det är problematiskt att ha vinstdrivande riskkapitalbolag i en rättighetslagstiftning. Det är ingen bra ordning när de skattemedel som ska gå till människor med funktionsvariationer i samhället istället hamnar hos privata bolag som tillåts utnyttja systemet för egna vinstsyften. Om inte pengar fanns att tjäna skulle vi aldrig ha fått se riskkapitalbolagens intåg. Regeringen har uppdragit Försäkringskassan att minska antalet timmar. Ett förslag som slår hårt mot de som behöver assistans och helt fel väg att gå.

Efter att Försäkringskassan infört hårdare regler är det betydligt fler som får avslag än rätt till hjälp med assistansersättning för funktionshindrade.  För Vänsterpartiet är det därför självklart att börja med att begränsa de privata bolagens vinster. Frågan om vinstdriven personlig assistans ingår i den så kallade välfärdsutredningen om nytt regelverk för privat utförda välfärdstjänster. Vi hoppas och tror att utredningen kan hitta en lösning på frågan som kombinerar mångfald och självbestämmande med krav på att assistansersättningen ska användas till det den faktiskt är avsedd för.

Debattören tar också upp detta med anbud, anledningen till att man har juridiska ombud måste också beror på att försäkringskassan blivit allt snårigare och att det är ett problem att människor upplever att de behöver den typen av hjälp. Däremot är vi mycket kritiska till att det är bolagen som ska stå för den hjälpen och har därför fått med i utredningen att vi vill se över möjligheten att införa oberoende juridiska ombud

Vänsterpartiet förespråkar, och har varit en av de främsta förkämparna för, trygga anställningsvillkor och kollektivavtal inom alla områden och att personal ska ha rätt utbildning för det arbete som utförs. Kompetensutveckling och bra arbetsmiljö är viktiga frågor för Vänsterpartiet. Dessutom vill vi få bort de ofrivilliga visstiderna och heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet. Ett klart och tydligt arbetsgivaransvar är ett annat krav Vänsterpartiet ställer sig bakom. Vad det gäller personlig assistans så har Vänsterpartiet tagit ställning för statligt huvudmannaskap.

Däremot är det problematiskt att i den svenska arbetsrätten omfattas inte den som är anställd direkt i en annans hushåll av den vanliga skyddslagstiftningen. I stället gäller en separat lag, lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete. Enligt denna lag krävs ingen saklig grund för uppsägning, företrädesrätten till återanställning gäller inte och andra arbetstidsregler gäller än i arbetstidslagen. Det är i grunden orimligt med två parallella lagstiftningar som ger olika skyddsnivå. Lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete bör därför upphöra att gälla och anställda i annans hushåll bör garanteras samma grundläggande skydd som övriga arbetstagare på svensk arbetsmarknad.

Frågan om anhörigassistans är en fråga som splittrar brukarorganisationerna och Vänsterpartiet är medvetet om de olika argument som förs fram från olika håll. Vänsterpartiets uppfattning är att fokus måste vara på innehåll och på brukarens perspektiv, men ser också att det finns en problematik med anhörigassistansen, då det kan resultera i en beroendeställning för brukaren och svårigheter att ställa de krav som en har rätt till.

Många är beroende av närstående och assistenter för att kunna kommunicera. I de allra flesta fall gör närstående ett enastående jobb som personliga assistenter. Men det förekommer också att närståendes intressen går före den assistansberättigade. Övergrepp och vanvård förekommer även inom personlig assistans precis som inom andra delar av funktionsverksamheten. Det är allvarligt och åtgärder för att komma tillrätta med detta måste naturligtvis vidtas.

Det som regeringen kallar för ”överutnyttjande” av assistansen är en komplex fråga. I många fall är ökande antal timmar inte i sig problematiskt utan handlar om att överlevnadsgraden för vissa sjukdomar/tillstånd ökar och att människor oftast får mer assistans mot bakgrund av ett konkret behov och rätt till assistans. Regeringen har medvetet försökt skapa en ”fuskdebatt” för att på så sätt flytta debatten.

Vänsterpartiet ställer inte upp på den beskrivningen utan menar snarare att den lilla andel fusk som förekommer bör och ska tillskrivas de privata bolagen som trissar upp antalet timmar för att de rent krasst tjänar pengar på det. Så ska vi inte ha det, därför behöver välfärden regleras och därför behöver vinsterna och vinstintresset försvinna ur välfärden. Endast så kan vi fortsätta bygga ut den generella, trygga välfärden för alla och värna LSS-reformen som är en av de viktigaste och mest värdefulla reformerna som har genomförts i Sverige.