debatt

Jämlikhet och rättvisa tydligt i PS förslag till valplattform

Carolina Gustafsson, partistyrelsens redaktionskommitté för valplattformen, svarar på Lars Bjurströms debattartikel om ideologisk tydlighet i PS förslag till valplattform.

Lars Bjurström, Vänsterpartiet Gotland, saknar i PS förslag till valplattform en tydligare koppling till partiets ideologi och saknar ordet orättvisor.

Jag kan förstå att terminologin i inledningen kanske inte helt känns igen från tidigare års, men jag anser att det är väldig tydlig koppling till vår ideologi. Målet för vår politik är som det står i vårt partiprogram: ”att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.”

I valplattformens inledning tas inte bara frihet från diskriminering upp, det tas upp elva olika exempel på orättvisor vilka vi vill befria folket ifrån. De olika exemplen används för att skapa en bred illustration i vilken många kan känna igen sig i och att vi med denna valplattform har en plan för hur vi, genom ett skapande av ett jämlikt samhälle, ska bejaka allas frihet. I och med det har vi satt ambitionsnivån väldigt högt och nära vår skrivning i vårt partiprogram. Att det kapitalistiska systemet inte nämns förtar inte styrkan i det vi vill åstadkomma.

I en valplattform är det, som Lars Bjurström också skriver, inte tänkt att ta upp allt som står i partiprogrammet och till skillnad från partiprogrammet måste en valplattform ha ett något kortare tidsperspektiv. Alltså vad kan vara nåbara men ändå visionära mål för de kommande 4–5 åren?

Vi har i valplattformen genomgående ambitionen att tydligt berätta vad vi kämpar för på olika områden, samtidigt som vi också visar på vad som är fel och hur det är kopplat till den ojämlika fördelningen av resurser och makt. För det är just fördelningen som det kapitalistiska samhället inte klarar av att sköta på ett rättvist sätt.

Lars Bjurström saknar också en tydligare koppling till vår samhällsanalys, höger-vänsterdiskussionen och tar ett exempel från inledningen i den första versionen till förslag till valplattform. Återigen anser jag att om man läser vidare samma stycke så blir det tydligt. Att vi vidare i rubrikerna har valt att i de flesta fall uttrycka oss i motsatser gör det också tydligt hur vi står för något och högern/nutiden står för något annat.

I en mening som rör bostadspolitiken undrar Bjurström vad som menas. Analysen av vad som är bakgrunden till bostadsbristen kan förstås variera beroende på hur långt tillbaka i historien vi går, men att även socialdemokratin varit ansvariga gör att vi vill hänvisa till att det mer är en kombination av slapphänt politik och marknadstänkandet. Det senare är förstås i sig ett misslyckande. Att vi skriver att vi ska ta makten över Sveriges byggande tycker jag är ett tydligt ställningstagande mot marknadens och kapitalismens principer.

Slutligen, partistyrelsen och Vänsterpartiet vill förstås mer än vad som ryms i valplattformen 2018, men för de kommande åren tycker jag att vi har beskrivit en väldigt ambitiös och hoppfull plan.

Carolina Gustafsson, partistyrelsens redaktionskommitté för valplattformen