debatt

Framtiden hör de äldre till

 

Andelen äldre i väljarkåren ökar och potentialen för att göra fler av dem till vänsterväljare ökar. Det menar vänsterpartister från Uppsala och Stockholm, som uppmanar kongressen att besluta att prioritera upp äldre väljare som målgrupp för Vänsterpartiet.

Vid Vänsterpartiets kongress ska partistyrelsens förslag till strategidokument behandlas. Uppsaladistriktet och Uppsala har motionerat om att partiet bör utforma en strategi för och med de äldre (E36) och samtidigt har Liljeholmen – Hägersten med flera motionerat om att göra 65+ till en prioriterad grupp (E37). Tyvärr yrkar partistyrelsen avslag på motionerna.

Vi ser två särskilt starka skäl för att satsa på en politik för och med de äldre:

  1. Det är en grupp som kommer att växa kraftigt de närmaste decennierna
  2. Den allt viktigare äldreomsorgen är ett perfekt exempel på nödvändigheten av vår politik, mot utförsäljningar och vinster i välfärden.

Antalet äldre över 80 år kommer att öka med 50% de närmaste tio åren och nästan fördubblas till år 2045. Vänsterpartiet har en politik som gynnar den stora majoriteten av dessa äldre. Partistyrelsen uttrycker i sitt svar på de kongressmotioner som vill lyfta fram den politiken en passiv, nästan uppgiven, attityd; ”äldre byter inte parti”. Vi tror tvärtom att det finns en stor grupp potentiella väljare bland de äldre, till exempel bland de som tröttnat på nedmonteringen av den gemensamma välfärden. Och bland deras anhöriga. Corona-pandemin har ökat stödet för en stärkt gemensam äldreomsorg.

Redan till 2026 beräknas 47 000 nya personer vara i behov av hemtjänst och ungefär 25 000 av plats på särskilt boende. Under samma tid behöver ca 136 000 undersköterskor och vårdbiträden rekryteras. Trots det har de offentliga resurserna till äldreomsorgen ända sedan 1990-talet kontinuerligt minskat i förhållande till antalet äldre samtidigt som andelen äldre som får hemtjänst och som bor i äldreboenden har minskat. Det har inneburit större arbetsbelastning och större krav på de anställda. De äldre har allt mer omfattande, skiftande och komplicerade behov. Därmed ökar kraven på personalen och på deras kompetens. Det finns inga ”enkla jobb” inom äldreomsorgen! För att klara framtidens behov måste välutbildad, kompetent personal rekryteras, och behållas.

Äldreomsorgen är ett tydligt och sorgligt exempel på hur viktig vår kamp för en gemensam, offentlig välfärd är. Corona-pandemin har satt fokus på bristerna inom äldreomsorgen. Problemen år väl kända sedan länge; tidspress, underbemanning och kompetensbrist bland annat p.g.a. många timanställda och vikarier med bristande utbildning. Bristerna har en klar koppling till privatiseringar. Utförsäljning av offentlig äldreomsorg har lett till fragmentisering, sämre insyn och kontroll och väldigt skiftande, ibland undermålig, kvalitet. Alla privata utförare har inte kunnat eller velat ge sina anställda rimliga arbetsvillkor och möjligheter att skydda sig själva och de äldre från smitta. Några har prioriterat att berika sig själva. Livsviktig vård och omsorg får inte styras av individuella vinstintressen! Vänsterpartiet har den tydligaste och mest trovärdiga politiken för en god och värdig framtida äldreomsorg. Vi behöver en genomtänkt strategi för att föra ut och få stöd för den.

Kampen för de äldres rättigheter är en del av kampen för mänskliga rättigheter!

Bifall till motionerna E36 och E37!

Carl Åborg V Uppsala ersättare i Äldrenämnden

Jeannette Escanilla V Uppsala kongressombud

Karin Bennemo V Uppsala kongressombud

Monica Petersson Lindgren V Uppsala kongressombud

Torbjörn Björlund V Uppsala ordförande

Per- Markus Risman V Uppsala län ordförande

Ann-Marie Strömberg V Liljeholmen-Hägersten ordförande

Bengt Larsson V Vita Bergen ledamot av regionfullmäktige

Elisabeth Löfvander V Bromma, styrelseledamot i Stockholm Äldrecentrum