debatt

Följer riksdagsgruppen Vänsterpartiets stadgar?

jacob-johnson-225x300
Jacob Johnson

Jacob Johnson f.d. riksdagsledamot för Vänsterpartiet, ställer sig frågade till huruvida Vänsterpartiets riksdagsgrupp följer stadgarna och årligen upprättar en offentlig berättelse över sin verksamhet. Riksdagsgruppens gruppledare Hans Linde ger Johnsson svar direkt.

Jacob Johnson: Enligt § 129 i Vänsterpartiets stadgar ska riksdagsgruppen årligen upprätta en offentlig berättelse över sin verksamhet. Såvitt jag vet görs inte detta, praktiken är väl att man nöjer sig med riksdagsgruppens rapport till de kongresser som äger rum vart annat år. Det borde ju t ex vara så att riksdagsgruppens rapport för 2014 alternativt för riksdagsåret 2013/14 nu låg offentligt tillgänglig på partiets hemsida och/eller på riksdagsgruppens hemsida i riksdagen. Vilket inte synes vara fallet.

Stadgar bör följas eller ändras om man inte klarar att leva upp till dem.  Jag anser att det vore bra om årliga rapporter från riksdagsgruppen fanns enkelt tillgängliga på partiets hemsida och förslår därför att riksdagsgruppen ska åläggas att följa stadgarnas § 129.  Det finns fler skäl än de rent formella att det vore bra med en årlig offentlig berättelse från riksdagsgruppen. Efter den omorganisation som partiet genomförde för några år sedan har riksdagsgruppen nu även formellt underordnats partistyrelsen. En enligt mig tveksam åtgärd utifrån rent konstitutionella grunder. Det är för partiets medlemmar men även för allmänhet och media av intresse att kunna få ta del av en årlig berättelse över den verksamhet som de folkvalda ledamöterna bedrivit. En sådan berättelse ska diskuteras och antas av partiets ledamöter i riksdagen och inte vara en tjänstemannaprodukt. Det kan ju också hända saker av stor vikt under ett riksdagsår vilket inte minst är fallet sedan valet 2014,

Under min tid i riksdagen påpekade jag bristen av en årlig berättelse enligt stadgarnas krav men upplevde att man då inte ansåg att det var så viktigt att följa stadgarna och att det skulle ta för mycket arbetstid från ledamöter och kanslipersonal. Ganska anmärkningsvärt i och för sig. Men som sagt bör antingen stadgarna följas eller ändras.

Jag föredrar att de följs och den årliga berättelsen från riksdagsgruppen blir lika självklar som vilken verksamhetsberättelse som helst ute bland alla partiets lokalorganisationer, distrikt, kommun- och landstingsgrupper.

 

 

Hans Linde 0901257862125_Max
Hans Linde

Svar från Hans Linde: Jacob Johnsson frågar om riksdagsgruppen följer partiets stadgar och kravet i § 129 att riksdagsgruppen årligen ska upprätta ”en offentlig berättelse över sin verksamhet”. Svaret är att vi självklart följer stadgan, allt annat skulle vara oss främmande. Vi gör faktiskt betydligt mer än vad stadgan slår fast när det kommer till att rapportera om vår verksamhet.

Inför varje kongress lämnar riksdagsgruppen en omfattande verksamhetsberättelse om vår verksamhet. Där redovisar vi vårt arbete i varje utskott, riksdagsledamöternas ansvarsområden och vem som företräder oss i olika statliga nämnder, styrelser och utredningar. Verksamhetsberättelsen är offentlig och man hittar tidigare verksamhetsberättelser på nätet.

Inför varje Partistyrelsemöte skriver riksdagsgruppen en skriftlig rapport där vi redovisar vilka motioner vi lagt, vilka parlamentariska initiativ vi gjort och andra saker som hänt i riksdagen. Rapporten skickas också ut via VIPS till Vänsterpartiets styrelser och parlamentariker. Det innebär att vi vid sex tillfällen under 2015 skriftlig rapporterade om vår verksamhet.

På riksdagens hemsida finns också samlat alla initiativ som Vänsterpartiet tar i riksdagen och i sociala medier rapporterar riksdagen löpande om alla initiativ vi tar. Riksdagen ger efter varje riksdagsår ut en årsbok om riksdagens arbete. I årsboken får också riksdagens olika partier berätta om sitt arbete det gångna året. Det är en möjlighet som Vänsterpartiet utnyttjar varje år.

Utöver detta så rapporterar vi enskilda riksdagsledamöterna på olika sätt om vårt arbete. Jag skriver till exempel själv en rapport om mitt arbete i riksdagen till varje Distriktsstyrelsemöte i mitt distrikt och inför varje årskonferens lämnar jag en mer omfattande rapport om vilka motioner jag skrivit, vilka debattartiklar jag fått publicerat, vilka resor och besök jag genomfört osv.

Det går alltid att utveckla vår kommunikation både internt och externt. Men det är tveklöst så att vi med god marginal lever upp till de krav som stadgan ställer på oss.