debatt

Den radikala miljöpolitiken ligger fast

Miljö- och  klimatfrågorna har en stark ställning i förslaget till partiprogram. Den ideologiska förankringen blir lite tydligare och den radikala miljöpolitiken ligger fast, det skriver Lars Bjurström från Vänsterpartiets programkommission.

”En avgörande strategisk utmaning är att hantera de dramatiska resurskriser och klimatförändringar som redan är igång och som riskerar att accelerera. Det krävs en omfattande omläggning av det ekonomiska systemet för att hantera och motarbeta effekterna. Resurs- och klimatproblemen kan bara lösas på ett samhälleligt plan – genom investeringar, regleringar och skapandet av nya gemenskaper, från lokal till global nivå.”

Så inleds miljöavsnittet i de nya strategiska huvudlinjer som programkommissionen föreslår inför kongressen. Miljö- och resursfrågorna får en strategisk roll men i programförslaget understryks också att vår politik även på det här området syftar till, och förutsätter, en mer grundläggande förändring av de sociala och ekonomiska förhållandena.

Vänsterpartiets uppgift är att vi ska bygga ett bättre samhälle med jämställdhet, mer demokrati, jämlikhet och bättre välfärd på ett långsiktigt hållbart sätt. Det är den inriktningen som kräver en miljöpolitik som är antikapitalistisk och antipatriarkal.

Det är egentligen inte nåt nytt utan finns sedan tidigare i partiprogrammets inledning: ”Vårt ekologiska förhållningssätt baseras på en insikt om att den samtida miljöproblematiken har sin huvudsakliga orsak i de specifikt kapitalistiska sociala och ekonomiska förhållandenas dynamik. Miljöförstöringen är idag inte främst en fråga om osäkra eller oavsedda konsekvenser av produktionen, utan om att produktionen är orienterad gentemot vinstmaximering oavsett dess sociala och ekologiska konsekvenser.” Och ”Kampen för en rättvis fördelning av naturresurser handlar om rättvisa och solidaritet och är därför sammankopplad med köns- och klassaspekterna.” De utgångspunkterna har nu fått en starkare placering och roll i de strategiska huvudlinjerna.

Det kommer till uttryck, bland annat, när vi skriver: ”Det är varken rimligt eller framgångsrikt att försöka lösa klimatproblemen genom att människor förväntas minska sin privata konsumtion inom ramen för dagens system”. Det ska inte läsas som ett försvar av dagens privata konsumtion, utan att vi måste utmana dagens system och maktförhållanden när vi här och nu driver vår miljö- och klimatpolitik. Det framgår också av fortsättningen på det stycket som lyder (i den nu aktuella versionen): ”Vi måste på samhällelig nivå se till att varor och tjänster produceras och fördelas på ett annat sätt än under dagens profitdrivna logik. Genom aktiva insatser underifrån i första hand kollektivt, men också individuellt, kan denna utveckling drivas på”.

Miljö- och  klimatfrågorna har en stark ställning i förslaget till partiprogram. Den ideologiska förankringen blir lite tydligare och den radikala miljöpolitiken ligger fast. Vår avsikt är att peka på en del områden där politiken kan bli effektivare, eftersom den är så avgörande.

Placeringen i de strategiska riktlinjerna ska understryka vår prioritering, även om det innebär att en del beskrivande text stryks. Det finns nu en kritik mot att en del beskrivande text tas bort. Ett exempel är att programmet skriver om rättvist miljöutrymme, men inte så många gånger som tidigare. Det bör inte läsas som att den frågan är mindre viktig än tidigare, men ingen menar väl att bäst miljöpolitik handlar om att beskriva situationen med flest ord. Programkommissionen har framförallt försökt att beskriva en strategi med prioriteringar och hur en väg framåt kan se ut.