debatt

Den enskildes livsstil är inte problemet

Hanna-Gedin-foto-Kalle-Larsson

Omställningen kommer aldrig att vinna ett brett folkligt stöd om människor känner att de skuldbeläggs för sina livsstilar och olika val i vardagen. Det skriver Hanna Gedin, ledamot i Vänsterpartiets partistyrelse och en av dem som arbetat fram det nya ekologisk-ekonomiska punktprogrammet.

De galopperande klimatförändringarna är en akut utmaning som vi behöver hantera både skyndsamt och effektivt. Jag tror att många människor känner vanmakt inför klimathotet och misstror den nuvarande politikens förmåga att uppnå resultat.  Istället för att förtvivlas kan vi se att det innebär en unik möjlighet för att visa på ett verkligt alternativ. Med strukturförändrande lösningar kan vi bygga ett bättre och mer hållbart samhälle, där välfärd, jämlikhet och global rättvisa kan uppnås inom ramen för ekologiskt hållbara gränser.

Vilka strukturer är det som måste angripas? Vi vet att kapitalismens drivkraft är att producera för största möjliga vinst och att det får förödande konsekvenser för klimatet och miljön. Även andra samhällssystem som försökt konkurrera med kapitalismen har ofta kopierat dess fokus på snabb materiell tillväxt. Ohållbara globala produktions- och konsumtionsmönster har skapat större ekologiska fotavtryck än vad planeten kan bära. En särskilt destruktiv roll spelar fossilkapitalet eftersom hela dess existens vilar på fortsatta klimatutsläpp. Därför är det helt nödvändigt att kapitalets vinstmaximering underordnas planetens ekologiska gränser. Enbart så kan en omställning bli effektiv och framgångsrik.

Istället för de ökande inkomstklyftor, som vi ser idag, krävs en betydligt mer jämlik fördelning av resurser. Minskade klasskillnader är en förutsättning för minskad total resursanvändning såväl i Sverige som globalt. En verklig omställning till ett hållbart samhälle kommer därför att få störst konsekvenser för de som idag har störst ekologiska avtryck, det vill säga de med de största inkomsterna. En omställning med ett tydligt rättviseperspektiv som lyckas förena det gröna perspektivet med ett rött perspektiv, har alla förutsättningar att vinna ett brett folkligt stöd.

Utöver att begränsa kapitalet och en progressiv fördelningspolitik kräver en lyckad omställning att den offentliga konsumtionens andel av ekonomin måste öka. En utbyggd välfärd ökar i sig jämlikheten mellan klasser och kön men offentlig konsumtion har också i allmänhet lägre klimat- och miljöpåverkan än privat konsumtion. Offentlig upphandling, pensionsfonder och investeringar är också avgörande verktyg för att skapa ett hållbart samhälle.

Det krävs en bred uppslutning för att denna politik ska vara framgångsrik. Det är klart att enskilda människor kan dra sitt strå till stacken för att på olika sätt bidra, vilket många också gör, och det är viktigt att människors engagemang för att skapa hållbara lösningar tas till vara. Men omställningen kommer aldrig att vinna ett brett folkligt stöd om människor känner att de skuldbeläggs för sina livsstilar och olika val i vardagen. Av den anledningen och utifrån behovet av en strukturförändrande politik, avvisar partistyrelsen de motioner som vill lägga ett större ansvar på den enskilde för en förändrad livsstil.

Vänsterpartiets politik måste istället rikta in sig på att bygga ett samhälle där det är enkelt att vara utsläppssnål och svårt att elda fossila bränslen. Tillsammans i en bred omställningsrörelse och genom radikala politiska beslut på strukturell nivå kan en verklig omställning ske, där kapitalets destruktiva påverkan på klimatet elimineras.