debatt

Bredda Vänsterpartiet – ändra stadgarna

jacob-johnson-225x300

Vänsterpartiet skulle må bra av att breddas och att ändra i stadgarna är ett sätt att påbörja det arbetet, anser Jacob Johnson, f.d. riksdagsledamot för Vänsterpartiet.

Det pågår en debatt inom Vänsterpartiet med anledning av partistyrelsens beslut att ”organisationen Revolution, tidigare Avanti, är att betrakta som ett konkurrerande politiskt parti och att det därmed inte är förenligt med medlemskap i Vänsterpartiet att vara aktiv i Revolution”.

Ett förslag till motion – med många undertecknare – vill ha en ändring av stadgarna, där det fastslås att medlemmarna har rätt att var med i ”åsiktsströmningar, tendenser och organisationer inom partiet”.

Jag tar inte ställning vare sig till partistyrelsens beslut eller motionsskrivarnas förslag, men jag tycker att denna debatt aktualiserar våra stadgar § 22 som säger att ”vid personval krävs för att bli vald mer än hälften av vid valet avgivna godkända röster”. En paragraf som t ex används vid val av kongressombud.

Om t ex 50 ombud vid en valkonferens ska välja 10 ombud till kongressen så väljs direkt bara de som får minst 25 röster. I en andra omgång kan sedan de som kom närmast efter slås ut av kandidater som fick färre röster i första omgången vilket öppnar för ett taktiskt agerande från en majoritet vid distriktsmötet mot en kanske ganska stor minoritet som kan stoppas att vinna kongressombud. En onödig paragraf som kan användas för att hålla obekväma minoriteter borta från kongressen.

Socialdemokraternas stadgar är i detta avseende att föredra tycker jag. Under § 5 Val av kongressombud, sägs i moment 14 ”Valda ombud är den eller de som i varje valkrets erhållit högsta röstetal. Suppleanter är de som kommit de valda närmast i röstetal. Suppleanter kallas in i den ordning de erhållit röster. Vid lika röstetal avgör lotten”. Inga krav alltså att de valda ska erhålla minst 50 % av avgivna röster i en första omgång. Man väljs helt enkelt i den ordning som röstetalet visar.

Om man t ex skulle tillämpa Vänsterpartiets princip att kräva minst 50 % av avgivna röster i samband med parlamentariska val så skulle Vänsterpartiet förlora i stort sett alla sina parlamentariska uppdrag.

Frågan har varit aktuell många gånger men partistyrelsen har alltid försvarat denna paragraf. Varför behålla denna kontrollmekanism? Jag anser det vore bättre att majoriteten får möta en eventuell minoritet på kongressen i öppen debatt än utestänga den med administrativa metoder.