debatt

Arbetstidsförkortning för hållbarhet!

Arbetstidsförkortning är en av det här århundradets nyckelfrågor. Frigörandet av tid är den största omedelbara förbättring av människors livsvillkor som kommer av klimatomställningen. Det behöver vara ett huvudtema i beskrivningen av vad det betyder att slå in på ett nytt spår.

Den omställning vi föreslår skulle leda till en rad nya, gröna jobb, men de ersätter samtidigt ett stort antal av dagens miljöbelastande jobb. Sett till sin helhet handlar omställningen inte om att arbeta mer och hårdare, utan tvärtom om att frigöra stora mängder arbetstid.

Så länge produktionen inte håller sig inom ekologiskt hållbara ramar behöver den allmänna expansionen av produktionsvolymerna i de miljöbelastande sektorerna hejdas. Produktivitetsutvecklingen behöver i första hand realiseras som fritid, inte i fler producerade materiella varor.

Vi vill se en stark och långsiktig expansion av välfärdsverksamheterna och informationsproduktionen, som båda präglas av låg miljöbelastning och hög samhällsekonomisk produktivitet.

De jobben är dock långt ifrån tillräckliga för att nå full sysselsättning.

Därför är en fortlöpande arbetstidsförkortning helt avgörande för en hållbar sysselsättningspolitik. Det skulle innebära mer tid för fritt arbete, t ex i föreningslivet, kulturskapandet och föräldrars omsorgsarbete.

För att arbetstidsförkortningen ska kunna vara generell, fortlöpande och radikal behöver den drivas av förändrad lagstiftning. Dagens långa arbetsdagar är normgivande för både arbetslivet och konsumtionsmönstren, och är svåra att bryta upp ifrån utan gemensamma beslut. Det finns också principiella skäl för det: så länge arbetstiden är kopplad till en ohållbar miljöbelastning är det en fråga vi behöver besluta om tillsammans.

Med dagens produktivitetsökningstakt skulle det gå att nå 30 timmars arbetsvecka innan 2030 utan sänkt materiell levnadsstandard. En progressiv politisk utveckling skulle kunna öka samhällets produktionsförmåga än mer radikalt på sikt, genom allt från full sysselsättning till starkare fackföreningar och högre kvalitet i välfärdstjänsterna.

Den tekniska revolution vi är mitt uppe i kan komma att innebära att produktiviteten ökar dramatiskt de närmaste årtiondena, särskilt om den präglas av en progressiv politik. Beroende på hur vi hanterar det kan det innebära storskalig arbetslöshet, skenande miljöförstöring eller en levnadsstandard som präglas av en helt annan frihet än idag.

Mikael von Knorring
Rikard Warlenius
ledamöter i ekoeko-gruppen