debatt

Angående AP-fonderna

AP-fonderna har ett kapital på cirka 900 miljarder kronor och är en av världens största placerare på aktiemarknaden. AP-fondernas syfte är att genom sina placeringar säkra värdet av de framtida pensionerna. Fonderna är buffertfonder i pensionssystemet.

De nuvarande bestämmelserna säger att AP-fondernas placeringar ska vägledas av miljömässiga och etiska hänsynstaganden. Samtidigt slås det fast att dessa hänsynstaganden inte får innebära att AP-fonderna gör avkall på det övergripande målet om hög avkastning. Dessa mål kan ofta stå i konflikt med varandra och får konsekvenser eftersom det är tydligt att miljömässiga och etiska aspekter är underordnade avkastningskravet.

Vänsterpartiet har tidigare låtit riksdagens utredningstjänst (RUT) gå igenom AP-fondernas olika investeringar utifrån ett miljöperspektiv. AP-fonderna har olika sätt att redovisa sina investeringar, vilket innebär att det är svårt att få en heltäckande bild. Men den bild som framträdde var att alla AP-fonder hade placeringar i de fem stora oljebolagen och ingen hade någon större placering i förnyelsebar energi. Nyligen kom också en rapport från Världsnaturfonden som visar att AP-fondernas totala innehav i kolindustrin ökar. Men det har också inletts ett arbete för investeringar som baseras på hållbarhetsanalyser i 2 av AP-fonderna

Det finns i dag ett utbrett missnöje med de kortsiktiga avkastningskrav som styr mycket av investeringarna. Vänsterpartiets uppfattning är att AP-fondsmedlen inte bör utnyttjas i spekulativa syften, utan bör förvaltas utifrån långsiktiga, samhällsekonomiska kriterier. Självklart ska pensionärernas pengar tryggas, men detta görs bäst genom att AP-fonderna tar ett långsiktigt ägaransvar i syfte att upprätthålla en hög sysselsättning och hållbar tillväxt.

Vänsterpartiet föreslår att ett oberoende råd tillsätts med uppdrag att granska AP-fondernas placeringar ur ett miljö- och etiskt perspektiv. Vi vill se tydliga mål för AP-fonderna om investeringar i förnybar energi, respekt för mänskliga rättigheter och hållbara samhällslösningar. Nuvarande AP-fondskapital i företag där fossil energi utgör huvuddelen av verksamheten eller i verksamheter där mänskliga rättigheter kränks bör fasas ut så snabbt som det är möjligt. Vi vill se över förutsättningarna för att en av AP-fonderna ska kunna göras om till en grön investeringsfond med ett huvudsakligt uppdrag att ställa om energisystem, investeringar i miljöteknik, gröna jobb och överlag hållbara lösningar för Sverige och omvärlden. Allt detta ska självklart göras under förutsättning att de framtida pensionerna garanteras.

Vi menar att AP-fondernas placeringar ska styras mot långsiktigt hållbara investeringar och styras av följande nya riktlinjer avseende miljö och etik.

  • Miljömässiga och etiska hänsyn ska likställas med målet om hög avkastning.
  • AP-fonderna ska inte göra några nyinvesteringar i kol, olja eller fossilgas.
  • AP-fonderna ska avveckla befintliga investeringar i fossilindustrin inom 5 år.
  • Samtliga AP-fonder ska ha kvantitativa mål för investeringar i förnybar energi.
  • Samtliga AP-fonder ska redovisa beräknade utsläpp av växthusgaser för sina investeringar.
  • AP-fonder ska inte investera i bolag som använder skatteparadis för att undgå beskattning.

Vi måste komma bort från kortsiktighet och spekulation och ta ett politiskt ansvar för vad våra pensionsbuffertar används till. Det är enorma belopp som används och som kan påverka utvecklingen i rätt riktning om den politiska viljan finns.

Ulla Andersson
Anna Hövenmark