• Hem
  • Dags för storsk...
Nyheter

Dags för storskaligt försök med gratis kollektivtrafik

Vänsterpartiet vill under kommande mandatperiod satsa statliga medel på att börja införa avgiftsfri kollektivtrafik. Vi vill göra ett försök med de två länen Uppsala och Örebro med tillsammans över 600 000 invånare. Satsningen beräknas kosta 1,45 miljarder kronor om året.

– För att klara klimatet behöver fler ställa bilen och åka kollektivt. Därför vill vi göra storskaliga försök med avgiftsfri kollektivtrafik och vi börjar med två län. Visar det sig lyckat ska reformen spridas så att fler svenskar får tillgång till avgiftsfri kollektivtrafik, sa Jonas Sjöstedt när han presenterade förslaget.

När fler väljer kollektivtrafik framför bilen minskar vi klimatpåverkan, ökar trafiksäkerheten och får mindre luftföroreningar och buller. Avgiftsfri kollektivtrafik har dessutom en utjämnande ekonomisk effekt och gynnar låginkomsttagare. Kvinnor reser kollektivt i högre grad än män och har lägre inkomst. För ungdomar innebär avgiftsfria resor med kollektivtrafiken ökad rörlighet och tillgång till sin omgivning.

– Det här behövs för klimatet, men det är också en fråga om rättvisa och ökad frihet. Ingen ska hindras från att resa kollektivt för att man inte har råd. Det är en både grön och röd politik, sa Jonas Sjöstedt.

Vänsterpartiet har lokalt varit med och infört avgiftsfri kollektivtrafik i Kiruna, Avesta och Hallstahammar. Något storskaligt försök med avgiftsfri kollektivtrafik har dock inte gjorts i Sverige. Nu är det dags.

Förslaget innebär ett statligt finansierat storskaligt försök med avgiftsfri kollektivtrafik i två län med start 1 juli 2015. Försöken ska ske under 4-5 år och vara kopplade till forskning, där effekterna i vid mening ska studeras och analyseras. Forskningen ska bl.a. studera effekterna utifrån klimat- och miljöpåverkan, genusperspektiv, regionalpolitiska konsekvenser, tillgänglighetsaspekter, trafiksäkerhet och hur arbetsutbudet påverkas. Uppsala och Örebro län är lämpliga eftersom det där finns både glesbygd och storstad.

Intäkterna för biljetter från den lokala och regionala kollektivtrafiken uppgick 2013 till 656 miljoner kronor i Uppsala län och knappt 200 miljoner kronor i Örebro län. De förlorade intäkterna från biljetter vill vi ersätta genom ett statligt anslag till Uppsala läns landsting respektive Region Örebro län som är regionala kollektivtrafikmyndigheter. Dessutom tillför vi 350 respektive 200 miljoner kronor per år till dessa län för stöd till inköp av fordon, tillgång till förare samt till forskning och utvärdering.

Statlig finansiering, miljoner kronor:

2015 (halvår): 725
2016: 1450
2017: 1450
2018: 1450

Andra satsningar för bättre och billigare kollektivtrafik

Utöver de två försöken med avgiftsfri kollektivtrafik vill Vänsterpartiet satsa på kollektivtrafiken i hela landet genom följande förslag.

  • Ge fler chans att resa kollektivt. Vi föreslår att den lokala och regionala kollektivtrafiken tillförs 3 300 miljoner kronor under en treårsperiod för att verka för en fördubblad reseandel för kollektivtrafiken. Inte minst busstrafiken kan inom en relativt kort tidsperiod ersätta betydande delar av bilpendlingen som har negativ klimatpåverkan. Medlen kan användas både till att bygga ut kapaciteten och till att sänka biljettpriserna.
  • Satsa på spår och tråd. Vänsterpartiet föreslår ökat anslag för statlig medfinansiering till spår- och trådbusstrafik med 2,7 miljarder kronor för perioden 2015–2017. Modern spårtrafik som tunnelbana, spårvagnar och trådbusstrafik förbättrar även kapaciteten och gör städerna mer attraktiva.
  • Bygg ut i glesbygd. Vänsterpartiet avsätter 2,5 miljarder kronor under en treårsperiod till kollektivtrafik i glesbygd (500 miljoner 2015, 1 000 miljoner 2016 och 1 000 miljoner 2017). Medlen tillfaller kommuner och landsting som vidarebefordrar dessa till respektive regional kollektivtrafikmyndighet.
  • Fler snabbussar. Vänsterpartiet anslår sammanlagt 700 miljoner kronor under perioden 2015–2017 för utveckling av Bus Rapid Transit (BRT) i Sverige. Vi vill se sådana snabbussar i spårsystem utvecklas på fler ställen i Sverige.
  • Ställ om till miljöbussar. För omställning till miljöbussar tillför vi 200 miljoner per år.