• Hem
  • Bostadspolitik ...
sida

Bostadspolitik – bra bostäder åt alla

Bostaden är en speciell plats för oss människor. I bostaden utspelar sig en stor del av en människas liv och här finns vårt hem. Vänsterpartiet menar att alla människor ska ha möjlighet att leva i bra bostäder till rimliga kostnader. Så är det inte i dag i bostadsbristens Sverige. Efter åtta år av övertro på marknaden, utförsäljningar och politisk passivitet finns det stora och allvarliga problem på bostadsmarknaden, där bostadsbristen måste sägas vara det allra mest akuta.

Vänsterpartiet menar att dessa utmaningar måste mötas med politiskt ansvarstagande i form av en bostadspolitik med höga ambitioner. Vi vill se en bostadspolitik som är inriktad på att unga människor ska kunna flytta hemifrån när de vill, där boendekostnaderna passar vanliga plånböcker och där våra orter inte delas upp i fattiga och rika områden. Vi säger nej till marknadshyror.

Statliga stöd för ett kraftigt ökat byggande av hyresrätter
Enligt Boverkets prognos behövs 700 000 nya bostäder fram till 2025. Marknaden klarar inte av att bygga hyresrätter för normalinkomsttagare. För att öka byggandet av hyresrätter som folk har råd med krävs det att politiken tar ansvar. Vänsterpartiet har därför förslag som innebär att staten tar över delar av risken för att finansiera byggande av hyresrätter. Ett sätt är att erbjuda topplån som ersätter större delen av byggbolagets egna kapital. Med statligt utfärdat topplån på 25 procent av investeringen återstår 5 procent för investeraren att skjuta till. Resterande 70 procent ska som idag finansieras av banksektorn. 25 miljarder kronor i sådana lån årligen skulle ge 50 000 nya hyresrätter per år. Ett villkor för att få ta del av lånen är att hyrorna har satts i förhandlingar med Hyresgästföreningen.

Vänsterpartiet har också länge drivit förslaget om att införa ett statligt investeringsstöd för att stimulera ökat byggande av miljövänliga hyresrätter och studentbostäder med rimliga hyror. Efter en överenskommelse med regeringen i budgetpropositionen för 2016 införs nu ett sådant investeringsstöd. Det kan behöva öka i volym.

Inför en regional fysisk planeringsnivå
Att ha ett regionalt perspektiv i planeringen av bostäder är avgörande för att skapa balans i bostadsbyggandet. Idag har Sverige ett mycket decentraliserat planeringssystem som bygger på kommunernas självstyre. Det leder till att vissa kommuner bygger relativt få bostäder trots att det råder bostadsbrist i regionen. Vänsterpartiet vill införa en regional fysisk planeringsnivå i syfte att kunna styra hur stort antal bostäder varje kommun ska uppföra. Vi står bakom Bostadsplaneringskommitténs huvudförslag men menar att den regionala fysiska planeringsnivån bör ha en mer styrande och bindande påverkan än det som Bostadsplaneringskommittén föreslagit.

För en offensiv markpolitik
Markpolitiken är ett av kommunens viktigaste verktyg för ett offensivt bostadsbyggande. En förutsättning för att genomföra viktiga samhällsbyggnadsåtgärder är att kommunen också äger exploaterbar mark. I kommuner som blir beroende av enskilda markägares goda vilja att planlägga och därefter bygga riskerar bostadsbyggandet att bli ojämnt, oberäkneligt och otillräckligt. Därför föreslår Vänsterpartiet att kommunerna ska ges förköpsrätt till fastigheter. Vi menar också att kommunerna bör ges möjligheter att återta en markanvisning från byggherren om denne inte bebygger marken inom en viss tid. Kommunerna ska också kunna föreskriva en viss upplåtelseform i en detaljplan.

Stärk allmännyttan
Allmännyttan spelar en central roll både för en social bostadspolitik och för bostadsförsörjningen i stort. Genom det allmännyttiga bostadsbolaget kan kommunen påverka vad och hur mycket som byggs. Under den borgerliga regeringen har allmännyttans ställning försvagats genom lagändringar och utförsäljningar. Vänsterpartiet vill stärka allmännyttan och säkerställa att det finns en tillräckligt stor andel allmännyttiga hyresrätter. Vi vill därför införa ett förfarande där det krävs tillstånd från länsstyrelsen vid försäljning av bostäder ägda av kommunala bolag.

Minst ett allmännyttigt bostadsbolag i varje kommun
De allmännyttiga bostadsbolagen har även en viktig roll att spela när det gäller att pressa de höga byggkostnaderna. Två bra exempel på detta är dels SABO:s upphandlingar av så kallade Kombohus, dels Svenska Bostäders byggande av så kallade Snabba hus. För att ett bra och billigt byggande ska kunna bli verklighet i hela landet vill Vänsterpartiet att det ska finnas minst ett allmännyttigt bostadsbolag i varje kommun eller att behovet uppfylls genom regional samverkan.

Sänk inkomstkraven för hyreskontrakt
Dagens bostadsbrist gör att hyresvärdar, även allmännyttiga bostadsbolag, kan sålla bort hyresgäster med hjälp av högt ställda inkomstkrav. Att ställa omotiverat höga inkomstkrav ökar bostadssegregationen och gör det svårare för många att få ett förstahandskontrakt. Vänsterpartiet vill därför utreda vad man kan göra för att de allmännyttiga bostadsbolagen inte ska kunna ställa orimliga inkomstkrav.

Obligatoriska bostadsförmedlingar
Bostadsförmedlingar är ett bra verktyg för att förmedla hyresrätter på ett rättvist och förutsägbart sätt. Vänsterpartiet vill att alla kommuner ska vara skyldiga att i egen regi, eller genom regional samverkan, ordna en bostadsförmedling som genom transparenta regler förmedlar de flesta såväl allmännyttiga som privata lägenheter.

Minska inte antalet hyresrätter
Förutom att bygga bort bostadsbristen så behöver det befintliga beståndet av hyresrätter förbli just hyresrätter. Ett stort problem är när hyresrätter säljs och ombildas till bostadsrätter. Rättssäkerheten vid ombildningsprocessen är bristfällig och förändringar behöver göras för värna det befintliga beståndet av hyresrätter. Vänsterpartiet vill bl.a. att länsstyrelserna ska ha möjlighet att stoppa ombildningar av allmännyttiga hyresrätter om fastigheterna säljs under marknadspris eller om det råder brist på hyresrätter på den aktuella bostadsmarknaden.

Nej till marknadshyror
Marknadshyror är ingen lösning på bostadsbristen, tvärtom. Däremot skulle ett införande av marknadshyror innebära chockhöjningar av hyrorna i hela storstadsregioner. Det skulle öka klyftorna i samhället ännu mer genom att de som har höga inkomster och förmögenheter tillåts skapa reservat i städernas centrala delar och vanliga människor trycks ut i periferin. Vi har sett tillräckligt av vad marknadslösningarna gör med samhället i och med den omfattande utförsäljningen av hyresfastigheter och prisrusningarna på bostadsrätter. Vänsterpartiet värnar bruksvärdessystemet och säger nej till marknadshyror.

Sänk hyrorna vid andrahandsuthyrning
Den borgerliga regeringen gjorde det möjligt att ta ut högre hyror än vad bruksvärdessystemet tillåter när man hyr ut sin ägda villa eller hyresrätt. Det innebär att de personer som är mest utsatta på bostadsmarknaden i många fall betalar mest för sitt boende. Det vill Vänsterpartiet ändra på (slopa lagen om uthyrning av egen bostad).