Tiopunktsprogram för bättre järnvägstransporter i norr


Vänsterpartiet presenterar idag ett tiopunktsprogram för bättre järnvägstransporter i norra Sverige. Förslagen skulle ge kraftigt ökad kapacitet och därmed bättre punktlighet för både resenärer och gods. Bland annat ingår byggandet av Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå, järnväg mellan Kaunisvaara och Svappavaara samt utbyggnad av inlandsbanan med tillhörande tvärbanor.

– För att järnvägstransporterna ska fungera och kunna konkurrera med andra typer av kommunikationer krävs offensiva satsningar på underhåll och utbyggnad, inte minst i norra Sverige.
Bristerna i underhållet på våra järnvägar växer i omfattning. Den uppstyckning och privatisering som skett av järnvägen i Sverige ger negativa effekter både för pålitligheten och säkerheten, säger Jonas Sjöstedt, partiordförande för Vänsterpartiet.

En satsning på järnvägen i norra Sverige är en satsning som gynnar hela landet. Här finns stora delar av basindustrin men också glesbygd som riskerar att avfolkas.  En väl fungerande infrastruktur är en förutsättning för att näringslivet ska kunna utvecklas och för att skapa goda livsmiljöer.

– Antingen fortsätter vi på regeringens linje med en dåligt underhållen järnväg med bristfällig kapacitet och ständiga förseningar. Eller så rustar vi upp järnvägen och skapar ett transportsystem som är hållbart och som gör att människor och företag kan leva och utvecklas i hela landet, säger Jonas Sjöstedt.

 

Vänsterpartiets förslag i korthet:

• Återreglering av järnvägen så att staten tar ett helhetsansvar för järnvägssystemet och ger SJ tydliga mål som prioriterar samhällsnyttan

• Genomför byggandet av Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå

• Utbyggnad av Inlandsbanan med tillhörande tvärbanor.

• Järnväg mellan Kaunisvaara och Svappavaara

• Möjliggöra för högre hastigheter längs Ostkustbanan, Dalabanan och södra stambanan. Detta är en central åtgärd för att komma till rätta med flaskhalsen såväl mellan nord och syd som öst och väst.

• Malmbanan mellan Riksgränsen och Luleå ska förses med dubbelspår för att möjliggöra för snabbtåg mellan Kiruna och Luleå.

• Satsning på hållbara godstransporter för gruvnäringen i norra Sverige och Bergslagen. Vi föreslår en flexibel investeringspott för hållbara transportlösningar för näringslivet.

• Ökade anslag för banunderhåll. Vi investerar 1,2 miljarder 2015, 1,3 miljarder 2016 och 1,4 miljarder 2017 mer än regeringen. Detta skapar förutsättningar för både nödvändig kapacitet och förbättrad säkerhet.

• Specifikt utökade resurser för underhållet av lågtrafikerade banor och kapillärspår. Detta är av särskild vikt för landsbygden.

• Trafikverket ska få i uppdrag att i egen regi överta kontrollen över statusen på anläggningarna. Statliga Infranord ska därefter göras om till en ren underhållsorganisation.

 

 

3 kommentarer till “Tiopunktsprogram för bättre järnvägstransporter i norr”

 1. Göran Jansson

  Norra stambanan nämns inte alls! Inlandsbanan tas upp liksom Ostkustbanan. Norra stambanan är viktig för hela Norrlands inland. Det kanske Inlandsbanan också är, men där går numera bara turisttrafik på sommaren.

 2. marant

  Vi har fler satsningar på järnvägen i Norra Sverige än vad som här presenteras. Norra stambanan är av mycket stor betydelse, inte minst för att hantera de stora godsflödena. Vi vill bl.a. öka kapaciteten genom fler mötesstationer. Det krävs oberoende av Norrbotniabanan.
  Vänligen
  Vänsterpartiet

  • Göran Jansson

   Godsflödet kommer att öka. Järnvägen Söderhamn-Kilafors håller på att rustas, vilket naturligtvis är bra. Godstrafik kommer då att ledas över från Ostkustbanan. Problemet för oss i Hälsingland inland är att det finns risk för att kapaciteten inte räcker till att köra de lokala X-tågen i samma omfattning som nu, utan att en del turer kan behöva ersättas med bussar. För inlandskommunerna Bollnäs, Ovanåker och Ljusdal vore detta en katastrof. Vi är beroende av snabba pendlingsmöjligheter till Gävle framförallt för att högskolestuderande ska kunna bo kvar i våra kommuner. Jag är själv aktiv kommunpolitiker för Vänsterpartiet i Bollnäs och det här är något som oroar oss. Det måste finnas kapacitet på Norra Stambanan så att även persontrafiken får plats. Vi har en hög arbetslöshet och en ganska låg utbildningsnivå så tillgång till högskola är viktigt för oss och våra grannkommuner.