Vänsterskolan


Vänsterskolan är Vänsterpartiets studiesystem. Upplägget är enkelt. I Vänsterskolan finns tre olika typer av studier. Beställningsstudier, som innebär att en centralt utbildad kursledare besöker er och håller i utbildningen, egna studier som innebär att man själv laddar hem ett studiematerial från hemsidan. Den tredje typen är partiföreningsskolan som innefattar båda momenten och hålls i alla partiföreningsstyrelsen på centralt initiativ under 2017.

Under hösten 2016 genomförs en uppdatering av Vänsterskolan. De kongressförberande studierna utgår och ersätts av beställningsstudier i partiets ideologiska och teoretiska grunder, i form av socialistskolan, feministskolan och omställningsskolan.

Huvudfokus kommer att ligga på att ge grundläggande kunskap om hur våra teoretiska grunder ser ut, hur de förhåller sig till varandra och till andra perspektiv som diskuteras mycket i partiet, som antirasismen.

Arbetstidsstudierna uppdateras också för att fördjupa kunskaperna om olika förutsättningar och möjligheter i arbetstidsfrågan. Studiematerialet tas liksom tidigare fram i form av egna studier, för diskussion, självstudier eller studiecirklar.

Därutöver så finns flera av de gamla kurserna kvar, som beställningskursen med antirasistisk vänsterargumentation. egna studier för nya medlemmar och för nyvalda politiker i kommuner och landsting, ett antal organisatoriska studiematerial samt beställningskurserna Internfeminismskolan och Retorik för kvinnor. Läs mer om kurserna nedan.

Längst ned finns information om vilka nya studier som planeras och som i framtiden kommer att bli en del av Vänsterskolan. Vi återkommer när någon ny kurs finns tillgänglig.

Vänsterskolans kurser ska vara enkla och billiga att få till sin partiförening. Vår förhoppning är att Vänsterskolan ska inspirera till mer studier lokalt, gärna i samarbete med ABF på orten. Kontakta alltid ABF när ni arrangerar studier och undersök om de kan hjälpa er med lokal, finansiering, råd eller marknadsföring (ifall kurserna är utåtriktade).

 

Frågor och svar:

Hur beställer man kurser från Vänsterskolan?

Beställningskurser beställer man genom att minst en månad i förväg skicka ett mail till [email protected]. Dit kan man också vända sig om man har frågor om kurserna. Materialet till de egna studierna kan man ladda ned och använda direkt när de väl är upplagda.

Kostar det något?

Kursmaterialet till de egna studierna är helt gratis. Beställningskurserna är gratis för distrikt och partiföreningar, undantaget kostnad för resa och eventuellt logi för kursledaren. Vi uppmanar er också att ta kontakt med ABF där ni bor för att undersöka om ni kan få hjälp med finansieringen. Vad gäller Internfeminismskolan och Retorik för kvinnor så betalar partiet centralt även för kursledares resa och logi.

Hur lägger man upp kursen?

De egna studierna kan antingen läggas upp som en studiecirkel, där man diskuterar materialet i grupp, eller användas för självstudier. För att genomföra en beställningskurs behöver man vara minst fem deltagare. Om inte annat anges riktar sig kursen till alla medlemmar, såväl gamla som nya. Inget särskilt studiematerial behövs, utan kurserna hålls i huvudsak muntligt. Det är bra om det finns möjlighet att med en projektor visa en Powerpoint-presentation, men det är inget krav. De flesta kurserna innehåller både en ren föredragsdel och interaktiva moment, som exempelvis gruppdiskussioner. Beställningskurserna är i regel 1-2 timmar långa, men går självklart också att kombinera till en halv- eller heldagsutbildning.

Fler frågor?

Skicka ett mail till [email protected]

 

Vänsterskolans beställningskurser

Antirasistisk vänsterargumentation

Den här kursen handlar om hur vi bemöter Sverigedemokraternas retorik och argumenterar med väljare som sympatiserar med dem. Huvudsyftet med vår strategi är att göra Sverigedemokraterna irrelevanta och få den politiska debatten att handla om våra frågor och perspektiv. I kursen, som också innehåller praktiska moment, får man lära sig hur man använder berättelser, dilemman och värderingar för att förändra människors politiska ställningstaganden.

Socialistskolan

Vänsterpartiet är ett parti med långsiktiga mål om ett socialistiskt, och ekologiskt hållbart feministiskt samhälle. Denna kurs förklarar på ett grundläggande sätt utifrån partiprogrammet vad vi menar med det. Med fokus framför allt på det socialistiska perspektivet pratar vi om vilka våra ideologiska och teoretiska utgångspunkter är, vad de betyder i praktiken och hur vi kan närma oss våra mål. Den beskriver också hur socialism, feminism, antirasism och ekologiska perspektiv går hand i hand och utgör förutsättningar för varandra.

Feministskolan

Feministskolan går på ett grundläggande sätt, med utgångspunkt från partiprogrammet, igenom vad det innebär att Vänsterpartiet är ett feministiskt parti. Och vad som är utmärkande för just Vänsterpartiet och många andra vänsterfeminister. Såväl hur verkligheten ser ut idag som våra teoretiska och ideologiska utgångspunkter när vi arbetar för att förändra den verkligheten. Kursen beskriver också hur socialism, feminism, antirasism och ekologiska perspektiv går hand i hand och utgör förutsättningar för varandra.

Omställningsskolan

Denna kurs utgår från partiets nyligen antagna ekologisk-ekonomiska punktprogram och visar hur vi verkar för en nödvändiga rödgrön klimatomställning. Kursen visar på hur detta är avgörande i skapandet av ett rättvist och mer jämlikt samhälle, där ekonomin och de sociala och ekologiska behoven drar åt samma håll. Kursen beskriver också hur socialism, feminism, antirasism och ekologiska perspektiv går hand i hand och utgör förutsättningar för varandra.

Internfeminismskolan

Som medlemmar i ett feministiskt parti vet vi att vi inte lever i ett jämställt samhälle. Tyvärr står inte heller Vänsterpartiet fria från könsmaktsordningen, även i vårt parti avspeglas ojämställdheten mellan män och kvinnor. I denna kurs får vi lära oss att se strukturer i vårt eget parti, hur vi identifierar härskartekniker och vad vi kan göra åt dem. Kursen erbjuds i en kortare version på 90 minuter och en längre på 180 minuter, där även gruppdiskussioner hinns med. Kursen kan även göras till en längre heldags- eller helgutbildning.

Retorik för kvinnor

I nästan alla mötessammanhang, oavsett om det är på ett partimöte eller i kommunfullmäktige, pratar män mer än kvinnor. Om många män har ett överdrivet självförtroende när det gäller att tala inför en grupp, gäller det motsatta ofta för kvinnor. I den här kursen får vi lära oss olika retoriska knep, hur vi förbereder ett anförande samt hur vi hanterar röst, kropp och språk för bästa effekt. Kursen tar minst två timmar, men för att möjliggöra praktiska övningar rekommenderas en längre tid, gärna en heldags- eller helgkurs. Kursen är enbart öppen för kvinnliga deltagare.

 

Vänsterskolans egna studier

Fördjupning i socialistiska strategier

Till kongressen föreslog programkommissionen att stycket Strategiska huvudlinjer i partiprogrammet skulle förändras. Fördjupningsstudierna består av en studiehandledning till programkommissionens förslag. Den kan användas till självstudier eller ligga till grund för en studiecirkel med fler deltagare.

Ladda ned studiehandledningen här (doc)…

Kurs för kommun- och landstingspolitiker

I valet gick Vänsterpartiet fram i många kommuner och landsting. Det tillsammans med att vi är ett växande parti innebär att vi har många nya politiker i kommuner och landsting. Den här webbaserade kursen riktar sig till alla vänsterpartistiska politiker, såväl nya som gamla, och är tänkt att ge en bas för de kommande fyra årens lokalpolitiska arbete. Kursmaterialet består av ett antal filmer till vilka det finns diskussionsfrågor.

http://www.vansterpartiet.se/resursbank/kurs-for-kommun-och-landstingspolitiker

Kurs för valberedningar

En grundläggande kurs för valberedningar, som bygger på den handledningen vi har tagit fram.

Partiföreningsstyrelseutbildning

Ett år innan valrörelsen tog vi fram en styrelseutbildning till partiföreningarna. Den går fortfarande bra att använda för den som vill och är beredd att justera upplägget lite i efterhand.

http://www.vansterpartiet.se/resursbank/styrelseutbildning

Politik för en rödgrön omställning

I september presenterades slutrapporten från Vänsterpartiets arbetsgrupp i ekologisk ekonomi, Politik för en rödgrön omställning. Gruppens arbete är en av de mest djupgående programprocesser som har skett i Vänsterpartiet under modern tid. Till slutrapporten har vi tagit fram en studiehandledning som kan användas för självstudier eller ligga till grund för en studiecirkel.

Ladda ned studiehandledningen här (doc)…

Träff för nya medlemmar

Vänsterpartiet är ett parti som växer snabbt. Alla nya medlemmar förtjänar ett varmt välkomnande till vårt parti. I det ingår att för den som vill få lära sig mer om vår ideologi och organisation. Den här kursen riktar sig till nya medlemmar. Som kursmaterial finns en Powerpoint-presentation, en handledning för kursledare och en inspelad videohälsning från Jonas Sjöstedt.

http://www.vansterpartiet.se/resursbank/traff-for-nya-medlemmar

Arbetstidsfrågan

Dessa uppdaterade arbetstidsstudier syftar till att fördjupa kunskaperna om olika förutsättningar och möjligheter i arbetstidsfrågan. Studiematerialet tas liksom tidigare fram i form av egna studier, för diskussion, självstudier eller studiecirklar. Att korta arbetstiden med sikte på sex timmars arbetsdag har länge varit en viktig fråga för Vänsterpartiet. I grund och botten handlar den om att skapa förutsättningar för ett mer rättvist och jämlikt samhälle, om att man ska få mer tid att förverkliga sig själv.

 

Planerade nya studier i Vänsterskolan

Vänsterskolans utbud uppdateras kontinuerligt och vi återkommer när någon ny kurs finns tillgänglig. Framöver planeras följande nya kurser och studiematerial:

Distriktsstyrelseutbildning

Organisationsenheten tog tidigare fram en styrelseutbildning som hölls i nästan alla landets distrikt. Vi kommer att göra en uppdaterad variant av den i höst, för egna studier den här gången.

Vänsterskolans tidigare utbud

I den gamla Vänsterskolan fanns många andra kurser som nu är inaktuella. Dessa kommer att uppdateras i mån av tid. Om man har frågor kring någon av de gamla kurserna, skicka ett mail till [email protected].

Partiföreningsskolan

Utöver Vänsterskolans ovan nämnda frivilliga utbud så kommer Vänsterpartiet under 2017 att genomföra Partiföreningsskolan, en av partistyrelsen beslutad satsning på obligatorisk utbildning för alla partiföreningsstyrelser. Mer information om partiföreningsskolan kommer senare.