Strategiska vägval för en arbetstidsförkortning

Partistyrelsen har på mötet 27-28 november beslutat om en ny strategi för arbetstidsförkortning, ”Strategiska vägval för en arbetstidsförkortning”. Den utvecklar och kompletterar den tidigare rapporten ”Striden om tiden”. I rapporten Strategiska vägval för en arbetstidsförkortning presenteras en möjlig väg att konkret genomföra en arbetstidsförkortning stegvis mot 6-timmars arbetsdag. Rapporten innehåller också nya beräkningar för vilka kostnader som uppstår när en successiv arbetstidsförkortning ska genomföras. Sex timmars arbetsdag är…

New Public Managment – bakgrund, konsekvenser och kritik, samt preliminära slutsatser

I enlighet med beslut på Vänsterpartiets kongress 2012 pågår på enheten för politikutveckling och studier ett arbete med att ta fram förslag på hur delaktigheten för brukare och personal kan utvecklas i den offentliga sektorn. Detta som alternativ till det som kongressen beskrev som den ”interna privatisering” och de ”styrsystem hämtade från privata näringslivet” som går under samlingsnamnet ”New Public Management”. Denna rapport utgör det andra underlaget av…

Vänsterpartiet tolerans/grafittipolicy

Vänsterpartiets kongress 2014 biföll en enskild motion om att Vänsterpartiet i korthet ska ”inrätta en central toleranspolicy där man arbetar för att ge all konst samma möjlighet att existera, oavsett estetiskt uttryck”, arbeta för att de nolltoleranser som finns runt om i Sverige ska upphävas, samt för att det ska finnas lagliga möjligheter att utöva graffiti på offentligt ägda väggar. Här presenteras en rapport med bakgrundsinformation om detta…

Så bygger Vänsterpartiet en välfärd att lita på redan idag

I denna rapport tar vi upp exempel på hur det blir när Vänsterpartiet är med och styr i kommuner och landsting. Vilket vi gör i stora delar av Sverige. Använd gärna dessa exempel i valrörelsen och framöver för att stärka bilden av Vänsterpartiet som ett parti som påverkat och påverkar miljontals svenskar på lokal och regional nivå. Som inte bara är de som först föreslår hur Sverige och…

Visionärerna som moderniserade Sverige

I denna rapport tar vi upp ett urval av de många välfärdsreformer som Vänsterpartiet ofta varit först med, eller bland de första att driva. Reformer som idag ofta betraktas som självklara delar av en svensk jämställd och modern välfärdsstat. Men som när vi först började kämpa för dem ofta var kontroversiella och möttes av stort politiskt motstånd. Exemplen kan användas i argumentation för att stärka krav vi driver…

Handlingsplan mot skattefusk, svartjobb och social dumpning

Arbete och konkurrens ska ske på lika villkor. Skattefusk, svartjobb och social dumpning måste bekämpas systematiskt och konsekvent. Vänsterpartiet tycker det är självklart att alla som jobbar i Sverige ska ha rätt till de löner och arbetsvillkor som regleras i lagar och kollektivavtal, oavsett var man är född eller bosatt. Om företag ges utrymme att konkurrera med låga löner, dålig arbetsmiljö eller genom att fuska med skatten undergrävs…

HVB att lita på

I ”hem för vård och boende” (HVB) placeras barn och unga, ibland mot sin vilja. Då får det inte finnas några tvivel om att syftet med verksamheten är omsorg om de boende. När samhället tar på sig ansvaret för utsatta grupper måste kvaliteten vara garanterad med utbildad personal och adekvat vård och behandling. Varje skattekrona ska gå till verksamheten och drivkraften ska alltid vara bästa möjliga vård och…

Striden om tiden

Dags att förverkliga visionen om sex timmars arbetsdag En rapport från partistyrelsens arbetsgrupp för arbetstidsförkortning. Underlag för vidare diskussion i Vänsterpartiet och för beslut i Partistyrelsen. Partistyrelsen har godkänt rapporten men inte textbehandlat innehållet eller tagit ställning till de konkreta förslagen vad gäller strategi och tillvägagångssätt som låg i kapitel 10, 11 och 12. Dessa förslag överlämnas till den Partistyrelse som väljs av kongressen i januari 2014 för…