Vinst i välfärden


Bättre välfärd utan vinstintresse
Allt mer i den svenska välfärden styrs av privata företag som är där för att göra vinst. Istället för omtanke om eleverna och de äldre blir det jakten på pengar som styr. Resultatet av det kan vi se varje dag omkring oss. Vänsterpartiet säger nej till vinster i välfärden. Det är dags att befria vården, skolan och äldreomsorgen från vinstintresset. Så får vi en välfärd att lita på.

Välfärden läcker pengar
Idag går flera miljarder av det vi betalar i skatt för välfärd istället till privata vinster. Inte sällan går vinsterna dessutom till riskkapitalbolag som själva gör sitt bästa för att smita från skatten. När ägare plockar ut vinster samtidigt som förskolebarn får vatten och hårt bröd visar det vad vinstjakten leder till. Om verksamheten en dag inte längre är lönsam kan ägarna låta den gå i konkurs. Sådana konkurser har drabbat tiotusentals elever.

Mindre personal när pengar går till vinst
Det som kostar mest pengar i välfärden är personalen. Därför är det inte konstigt att det är där företagen oftast sparar in för att göra vinst. Till exempel har privat äldreomsorg 10 procent färre personal per äldre än vad de kommunala har. I gymnasieskolorna har privata gymnasier 17 procent sämre lärartäthet än kommunala. Det blir mindre tid för de äldre och mindre tid för eleverna.

Högt pris för de anställda
Lägre personaltäthet ökar också stressen för de anställda. De har dessutom färre heltider och färre fasta anställningar i det privata. Undersökningar bland Kommunals medlemmar visar att bland dem som har arbetat både i privat och i offentligt driven äldreomsorg var det ungefär dubbelt så många som föredrog villkoren hos den offentliga som hos den privata.

Människosyn
Frågan om vinster i välfärden är också en fråga om hur vi ser på varandra och på samhället. När vi går till vårdcentralen vill vi vara trygga med att vi bemöts utifrån vad vi behöver, inte utifrån hur lönsamma vi är. När våra barn börjar i skolan vill vi att de möts som elever, inte som kunder eller vinstmöjligheter. Där vinsttänkandet styr påverkas våra relationer till varandra. Välfärden ska vara en fristad från sådant.

Våra förslag för en välfärd utan vinstintresse
Vänsterpartiet vill införa en lag om att skattemedel inte ska kunna gå till vinstdrivande företag i vården, skolan och äldreomsorgen. De företag som finns där idag kan omvandla sig till företag utan vinstintresse. Så kan vi ha många olika utförare att välja på, men samtidigt slippa jakten på vinster. Vi vill också att det alltid ska göras noggranna bedömningar och tas demokratiska beslut när verksamheter startar för skattepengar. Så är det inte idag.

Överenskommelse med regeringen
Vänsterpartiet har förhandlat fram en överenskommelse med regeringen om vinster i välfärden. Överenskommelsen innebär att skattepengar ska gå till just den verksamhet de är avsedda för och att överskott som huvudregel ska återinvesteras i verksamheten. En utredning har tillsatts för att ta fram förslag som ska leda till en proposition till riksdagen. Utredningen ska ta fram konkreta förslag för äldreomsorgen, sjukvården och hela skolväsendet. Det innebär att även SFI och Komvux omfattas. Även asylboenden och socialtjänstens verksamhet ingår, såsom HVB-hem och missbruksvård. Regler för personlig assistans ska utredas utifrån brukarnas rättigheter och självbestämmande. Utredningen ska vara klar i november 2016.

Vill du veta mer?

Läs överenskommelsen om vinster i välfärden här:
http://www.vansterpartiet.se/assets/var-gemensamma-syn-pa-vinst-i-valfarden.pdf

Direktiven till utredningen ”Ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster”:
http://www.regeringen.se/content/1/c6/25/51/99/d194922b.pdf

En välfärd fri från kommersiella intressen (huvudförslaget):
http://www.vansterpartiet.se/material/en-valfard-fri-fran-kommersiella-intressen/

Efter riskkapitalister och marknadssystem: låt personalen utveckla välfärden
http://www.vansterpartiet.se/assets/Lat-personalen-utveckla-valfarden-V140704.pdf

9,2 miljarder i privata vinster:
http://www.vansterpartiet.se/92-miljarder-i-privata-valfardsvinster

Grundlagsskydda det vi äger tillsammans:
http://www.vansterpartiet.se/material/grundlagsskydda-det-vi-ager-tillsammans/