Vinst i välfärden


Bättre välfärd utan vinstintresse
Allt mer i den svenska välfärden styrs av privata företag som är där för att göra vinst. Istället för omtanke om eleverna och de äldre blir det jakten på pengar som styr. Resultatet av det kan vi se varje dag omkring oss. Vänsterpartiet säger nej till vinster i välfärden. Det är dags att befria vården, skolan och äldreomsorgen från vinstintresset. Så kan vi få vi en välfärd att lita på.

Välfärden läcker pengar
Idag går flera miljarder av det vi betalar i skatt för välfärd istället till privata vinster. Inte sällan går vinsterna dessutom till riskkapitalbolag som själva gör sitt bästa för att smita från skatt. När ägare plockar ut vinster samtidigt som förskolebarn får vatten och hårt bröd visar det vad vinstjakten leder till. Om verksamheten en dag inte längre är lönsam kan ägarna låta den gå i konkurs. Sådana konkurser har drabbat tiotusentals elever.

Färre anställda, lägre löner och mer stress när pengar går till vinst
Det som kostar mest pengar i välfärden är personalen. Därför är det inte konstigt att det är där företagen oftast sparar in för att göra vinst. Till exempel har privat äldreomsorg och privata skolor lägre personaltäthet än vad kommunala äldreboenden och skolor har. Då blir det mindre tid för de äldre och mindre tid för eleverna. Samtidigt är även lönerna lägre i privat äldreomsorg och i de privata skolorna. Lägre personaltäthet ökar också stressen för de anställda.

Människosyn
Frågan om vinster i välfärden är också en fråga om hur vi ser på varandra och på samhället. När vi går till vårdcentralen vill vi vara trygga med att vi bemöts utifrån vad vi behöver, inte utifrån hur lönsamma vi är. När vi får en behandling ska vi kunna vara säkra på att den ges för att göra oss friska, inte för att den är den mest lönsamma. När våra barn börjar i skolan vill vi att de möts som elever, inte som kunder eller vinstmöjligheter. Där vinsttänkandet styr påverkas våra relationer till varandra. Välfärden ska vara en fristad från sådant.

En vård och skola som är till för dig eller för företagen?
Vinstintresset förvrider välfärdens sätt att fungera. Vårdcentraler och läkarmottagningar etablerar sig mycket oftare i områden där folk är välbeställda och relativt friska. Det gör att vårdens pengar går dit och inte räcker till vården i områden där människor har lägre inkomster och där ohälsan är högre. På liknande sätt prioriterar ofta vinstdrivna skolor att dra till sig elever från studievana hemma. Det ökar segregationen i skolan vilket påverkar alla elever och skolor negativt.

Våra förslag för en välfärd utan vinstintresse
Vänsterpartiet vill införa en lag om att skattemedel inte ska kunna gå till vinstdrivande företag i vården, skolan och äldreomsorgen. De företag som finns där idag kan omvandla sig till företag utan vinstintresse. Så kan vi ha många olika utförare att välja på, men samtidigt slippa jakten på vinster. Vi vill också att det alltid ska göras noggranna bedömningar och tas demokratiska beslut när verksamheter startar för skattepengar. Så är det inte idag.

Utredningen om vinster i välfärden
Utredningen om hur vinster i välfärden ska begränsas har kommit med sina slutsatser. I det första betänkandet framhölls att det inte är rimligt att skattemedel som är avsedda för välfärden kan försvinna från verksamheten i form av stora vinstutdelningar till privata företag. Utredningen föreslog därför att ett tak som rejält begränsar möjligheten att ta ut vinst ska införas.
I slutbetänkandet fastslog utredningen att det inte är möjligt att ersätta en vinstbegränsning med utökade kvalitetskrav. Sådana krav riskerar att bli allt för detaljerade och skulle medföra en stor administrativ börda på professionen och personalen. Det är dessutom svårt att mäta kvalitet i välfärden på ett tillförlitligt sätt.

Vill du veta mer?

Läs överenskommelsen om vinster i välfärden här:
http://www.vansterpartiet.se/assets/var-gemensamma-syn-pa-vinst-i-valfarden.pdf

Direktiven till utredningen ”Ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster”:
http://www.regeringen.se/content/1/c6/25/51/99/d194922b.pdf

En välfärd fri från kommersiella intressen (Vänsterpartiets förslag från 2012):
http://www.vansterpartiet.se/material/en-valfard-fri-fran-kommersiella-intressen/

Efter riskkapitalister och marknadssystem: låt personalen utveckla välfärden
http://www.vansterpartiet.se/assets/Lat-personalen-utveckla-valfarden-V140704.pdf

Slutbetänkandet från välfärdsutredningen
http://www.dn.se/debatt/orealistiskt-minska-vinster-i-valfarden-med-kvalitetskrav/

V: Om de pågående förhandlingarna mellan Vänsterpartiet och regeringen
http://www.vansterpartiet.se/vansterpress/manga-turer-infor-vinstforhandlingar-men-vansterpartiet-haller-kursen