Penningpolitiken


Vänsterpartiet vill att inflationsmålet ska kompletteras med ett sysselsättningsmål.

Riksbankens inflationsmål innebär att inflationen ska ligga på omkring 2 procent. Sedan inflationsmålet infördes har arbetslösheten legat på i genomsnitt 7,7 procent. Vi menar att detta visar att inflationsmålet bör kompletteras med ett sysselsättningsmål. Detta mål ska inte vara underordnat inflationsmålet.

Vi vill att riksbankens verksamhet demokratiseras. Idag är Riksbanken helt självständig gentemot regering och riksdag. Vänsterpartiet menar att det är riksdagen som ska bestämma målen för penningpolitiken, och att dessa ska vara tydligare än vad som är fallet idag. Utifrån de målen ska sedan Riksbanken självständigt utforma den löpande penningpolitiken. På så sätt skapas en tydlig ansvarsfördelning. De folkvalda i riksdagen beslutar om politiken och Riksbanken verkställer.

Läs mer i riksdagsmotionen ”Penningpolitiken”:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/penningpolitiken_H102Fi203