Kultur


Kulturen präglas av sin tids föreställningar, motsättningar och villkor. Men den återspeglar inte bara samhället. Genom konst och andra kulturyttringar utgör kulturen också en förändrande kraft som bidrar till att människor blir mer medvetande om sig själva och om samhället. Därför är det så viktigt att konsten får verka fritt. Att den varken underkastas censur, ideologier eller kommersialism.

Vänsterpartiet har tillsammans med regeringen bl.a. återinfört fritt inträde på statliga muséer och sänkt taxan på kulturskolan. Vi vill även öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar till muséer, förbättra villkoren för bildkonstnärer och andra kulturskapare samt genomföra förstärkningar på biblioteksområdet.

Läs mer i riksdagsmotionen ”Bild- och formkonstnärers villkor”:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/bild- och-formkonstnarers-villkor_H402170

Läs mer i riksdagsmotionen ”Bibliotek och läsande”:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/bibliotek-och-lasande_H4022960

Läs mer i riksdagsmotionen ”Kulturell mångfald och mångfald inom kulturen”:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/kulturell-mangfald-och-mangfald-inom-kulturen_H302751

Läs mer i riksdagsmotionen ”Konstnärlig frihet”:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/konstnarlig-frihet_H30250

Läs mer i riksdagsmotionen ”Några kulturfrågor”:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Nagra-kulturfragor_H202193/?text=true

Läs mer i riksdagsmotionen ”Kulturskolan”:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Kulturskolan_H102Kr310/?text=true

Läs mer i riksdagsmotionen ”Fritidsgårdar”:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Fritidsgardar_H102-AD915AFF-0B6C-48D2-AFF4-05399F7672F1/?text=true