Bemanningsföretag


Vänsterpartiet vill skärpa lagstiftningen vid inhyrning från bemanningsföretag. Vi menar att arbetsgivare måste se till att ha en tillräcklig bemanning för att kunna hantera variationer i sin produktion och att täcka upp för sjukdomsfall och ledigheter. Så ser det inte ut idag. Arbetsgivare använder i allt högre utsträckning bemanningsföretag för att täcka personalbehov som är permanenta. 

Sverige har idag regler som gynnar arbetsgivaren och missgynnar arbetstagaren när det gäller möjligheten att anlita bemanningsföretag för inhyrning av arbetskraft. Den inhyrda personalen har lägre löner, sämre arbetsvillkor och får inte i lika hög grad ta del av exempelvis utbildning. På kort sikt vill vi skapa en tydlig och effektiv reglering vid in- och uthyrning av arbetstagare som innebär att anställda som arbetar i företag som anlitar bemanningsföretag ska ha en rimlig anställningstrygghet och att anställda i bemanningsföretag ska omfattas av rimliga villkor. På längre sikt vill vi förbjuda bemanningsföretag på den svenska arbetsmarknaden.

Vänsterpartiet vill bland annat:

  • att regeringen ska verka för en ändring av EU:s bemanningsdirektiv som innebär att medlemsstaterna själva kan besluta huruvida bemanningsföretag ska vara tillåtna på den egna arbetsmarknaden.
  • att inhyrning för att tillgodose permanenta arbetskraftsbehov förbjuds.
  • att inhyrning inte ska vara tillåten när tidigare anställda har företrädesrätt till återanställning.

Läs mer i riksdagsmotionen ”En starkare arbetsrätt för ökad trygghet i anställningen”:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-starkare-arbetsratt-for-okad-trygghet-i_H40247