Arbetslösheten


Vi vill ta vara på alla människors vilja och förmåga till arbete. Arbetslöshet är ett stort slöseri med mänskliga resurser. Ett av Vänsterpartiets viktigaste mål är full sysselsättning. För att nå full sysselsättning krävs dels en politik för fler jobb (se Jobben), dels en aktiv arbetsmarknadspolitik som rustar arbetslösa för dagens och morgondagens arbetsmarknad. Här spelar en väl fungerande arbetsförmedling en avgörande roll.

Vänsterpartiet vill bland annat:

  • att Arbetsförmedlingens personal ges större frihet att anpassa åtgärder och erbjuda de insatser som passar bäst för varje individ.
  • att antalet platser i arbetsmarknadsutbildning utökas kraftigt samt att Arbetsförmedlingen får utökade möjligheter att anvisa sökande till andra utbildningsformer. Det råder brist på arbetskraft med rätt kompetens i många yrken.
  • att Arbetsförmedlingen inrättar branschspecifika förmedlingar med fördjupade kunskaper om respektive bransch.
  • att Arbetsförmedlingen ges ett tydligare uppdrag att samverka med arbetsmarknadens parter, omställningsorganisationerna, kommuner och andra aktörer på regional och lokal nivå i syfte att säkerställa relevanta insatser.
  • att Arbetsförmedlingen anställer fler handläggare med specialistkunskaper om funktionsnedsättningar och arbetshjälpmedel i syfte att möta de behov som funktionsnedsatta har.
  • att Arbetsförmedlingens byråkrati minskas genom att kravet på aktivitetsrapporter för arbetslösa avskaffas. I stället för kontroll och bestraffning bör fokus läggas på att stödja de arbetslösa att komma in på arbetsmarknaden.

Läs mer i riksdagsmotionerna ”En aktiv arbetsmarknadspolitik” och ”En förbättrad arbetsförmedling”:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/En-aktiv-arbetsmarknadspolitik_H102A296/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/En-forbattrad-arbetsformedling_H202134/