Arbetskraftsinvandring


Vänsterpartiet tycker att arbetskraftsinvandring är bra för Sverige och svensk arbetsmarknad. Dagens regelverk för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU/EES-området, som infördes av den tidigare borgerliga regeringen och Miljöpartiet, gör det möjligt för oseriösa arbetsgivare att utnyttja arbetskraftsinvandrare. Det vill vi ändra på. Arbete och konkurrens ska ske på lika villkor. Alla som jobbar i Sverige ska ha rätt till de löner och villkor som regleras i våra lagar och kollektivavtal, oavsett var man är född eller bosatt. Utnyttjandet av utländsk arbetskraft och dumpningen av löner och arbetsvillkor på den svenska arbetsmarknaden måste stoppas.

Vänsterpartiet vill bland annat:

  • att arbetsgivaren ska vara skyldig att bifoga ett rättsligt bindande anställningsavtal till en ansökan om arbetstillstånd
  • att arbetstagare som träder fram och berättar om missförhållanden hos en arbetsgivare ska få stanna i Sverige tillståndstiden ut
  • att arbetsgivare som utnyttjar papperslösa ska göras skadeståndsskyldiga

Utstationerad arbetskraft 

På svensk arbetsmarknad arbetar en stor grupp utstationerad arbetskraft – arbetstagare från andra EU-länder som reser till Sverige för att utföra arbete under en begränsad tid. Många av dessa arbetstagare arbetar för lägre löner och till sämre villkor än vad som regleras i våra lagar och kollektivavtal. Det krävs en rad förändringar för att reglerna vid utstationering av arbetstagare ska fungera på ett sätt som inte leder till social dumpning och hotar den svenska kollektivavtalsmodellen.

Vänsterpartiet vill bland annat:

  • att lex Laval rivs upp
  • att EU:s utstationeringsdirektiv ändras så att direktivets regler tolkas som ett golv för löne- och anställningsvillkor, inte som ett tak
  • att EU i sitt fördrag ska anta ett juridiskt bindande socialt protokoll som tydliggör att fackliga rättigheter inte får underordnas ekonomiska intressen

Läs mer i riksdagsmotionerna ”Skattefusk, svartjobb och social dumpning” och ”Ordning och reda på arbetsmarknaden”:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/skattefusk-svartjobb-och-social-dumpning_H102Sk376
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ordning-och-reda-pa-arbetsmarknaden_H4021196

Läs mer i vårt särskilda yttrande till Utstationeringskommitténs betänkande Översyn av lex Laval (SOU 2015:83, s.390-392):
http://www.regeringen.se/contentassets/d90af7051ee54a499950155582431922/oversyn-av-lex-laval-sou-201583