Förbättrat flyktingmottagande


Ett värdigt och positivt mottagande är viktigt när man ska leva i ett nytt land. Det är också avgörande för att alla mäns, kvinnors och barns ovillkorliga rättighet att söka och finna en fristad i Sverige ska garanteras. Vänsterpartiets utgångspunkt är att alla nyanlända flyktingar och invandrare har rätt till ett bra bemötande och en god introduktion av hög kvalitet. Dessa insatser ska ge möjligheter till lika villkor som för den som tidigare är bosatt i Sverige och fokusera på den enskildes initiativkraft och förmåga.

Vänsterpartiet vill genomföra omfattande förändringar när det gäller flyktingmot­tagandet i Sverige. Det handlar om att ställa tydliga krav på att samtliga aktörer som deltar i mottagandets olika delar ska fullfölja sina åtaganden, och framför allt om att skapa tillräckligt goda förutsättningar för alla inblandade aktörer – staten, kommunerna och individerna – att kunna ta sitt respektive ansvar. I den här rapporten ger vi en rad förslag till hur mottagandet av asylsökande före och efter tillstånd beviljats kan förbättras. Vi är övertygade om att flyktingmottagandet skulle fungera betydligt mer värdigt och vara mer jämnt fördelat över landet om de förslag vi presenterar genomförs.

Ladda hem och läs hela rapporten som pdf-fil här.