Utrikes- och säkerhetspolitik – fördjupning


Världen är inte rättvis. Klyftorna är stora mellan länder i Nord och Syd, mellan fattiga och rika, mellan kvinnor och män. Nästan 1 miljard människor saknar idag tillgång till rent vatten. Var 90:e sekund dör en kvinna till följd av komplikationer vid en graviditet – av dessa dödsfall sker 99 procent i utvecklingsländerna.

Världen skulle dock kunna se annorlunda ut. Det finns tillräckligt med resurser för att utrota fattigdomen och ge alla människor ett värdigt liv. Men merparten av dessa resurser hamnar fortfarande hos den rika delen av världen. Vår värld är orättvis därför att det finns de som tjänar på orättvisorna.

Vänsterpartiet menar att utveckling och fattigdomsbekämpning kräver åtgärder på en rad områden: skuldavskrivningar, en klimatpolitik där de rika länderna och de multinationella företagen tar sitt ansvar, ett stärkt regelverk för vapenhandel, en reformering av IMF och Världsbanken, tydligare globala regler för utländska investeringar och rättvisa handelsregler. Vi anser att det krävs en ny ekonomisk världsordning med en tydlig omfördelning av makt och resurser från Nord till Syd, där alla människors lika rätt till ett värdigt liv respekteras och de mänskliga rättigheterna i alla sammanhang har företräde.

Det kalla krigets slut innebar att det akuta hotet om en kärnvapenkonflikt mellan världens två supermakter upphörde och att en viss militär nedrustning kunde inledas. Men fortfarande används kärnvapen som ett outtalat hot. USA innehar enorma lager av massförstörelsevapen – biologiska, kemiska och nukleära – och utvecklar nya. Vänsterpartiet arbetar för militäralliansernas upplösning, ett totalt internationellt förbud mot alla former av massförstörelsevapen och för allmän avrustning.

Idag är hotet mot Sverige inte i första hand militärt. Istället är det växande klyftor inom och mellan länder och följderna av klimatförändringar som hotar vår säkerhet. Därför kan vi inte möta hotet med militär upprustning. Istället måste vi satsa på bistånd, klimatåtgärder och krisberedskap.

Fredsskapande, fredsbevarande och fredsfrämjande åtgärder bör enbart ske på FN:s uppdrag och bör beslutas i riksdagen. Det är alltid behovet i de krisdrabbade områdena som ska styra och aldrig svenska intressen. För att en insats ska vara befogad måste den bidra till fred, ökad säkerhet och en förbättrad situation för civilbefolkningen.

Sveriges militära alliansfrihet, som i dag hotas av EU:s militära ambitioner och närmandet till Nato, ska försvaras och stärkas. Det svenska försvaret ska med bibehållen neutralitet fortlöpande anpassas till förändrade uppgifter och nya internationella förhållanden. Svensk vapenexport ska avvecklas.

Det är av yttersta vikt att det militära systemet underställs en demokratisk kontroll. En grundbult i en sådan kontroll är den folkliga förankring som en allmän värnplikt ger. Allmän värnplikt måste gälla såväl kvinnor som män. Pliktlagen ska även i fortsättningen ge möjlighet till såväl militär som civil tjänstgöring.

 

Läs mer om vår utrikes- och säkerhetspolitik i våra riksdagsmotioner:

Afrika, HL m.fl. (K)

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Afrika_H102U235/?text=true

 

Latinamerika, HL m.fl. (K)

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Latinamerika_H102U208/?text=true

 

Mellanöstern och Nordafrika, JS m.fl. (P)

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Mellanostern-och-Nordafrika_H102U203/?text=true

 

Landgrabbing, HL m.fl. (K)

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Landgrabbing_H102-8A9E99E2-BB47-4568-840D-4BE471285A42/?text=true

 

Klimaträttvisa inför Warszawa och dess efterföljare, JS m.fl. (P)

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Klimatrattvisa-infor-Warszawa-_H102-825074AB-4B66-48CB-88A6-DD1E5F8F5A26/?text=true

 

Ett stärkt skydd för mänskliga rättigheter, LeO m.fl. (K)

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Ett-starkt-skydd-for-manskliga_H102Ju203/?text=true

 

En svensk utvecklingspolitik för rättvisa, jämställdhet och hållbar utveckling, HL m.fl. (K)

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/En-svensk-utvecklingspolitik-f_H102-889BE992-DD8D-4854-815B-A9081005C7A5/?text=true