Flykting- och integrationspolitik – fördjupning


Vänsterpartiet kämpar för en rättvis, solidarisk och human flyktingpolitik. Vårt sätt att bemöta asylsökande människor är ett viktigt mått på hur vi själva respekterar grundläggande mänskliga rättigheter.

Att ta emot flyktingar är inte en fråga om våra val eller behov. Det är en fråga om grundläggande mänskliga rättigheter som är fastställda i internationella konventioner som Sverige har undertecknat. Därför kan vi inte villkora eller anpassa flyktingmottagandet efter hur till exempel den svenska konjunkturen eller vårt behov av arbetskraft ser ut.

Vi vill genomföra en rad förändringar för en solidarisk, human och rättssäker svensk asylpolitik. Ingen ska avvisas till länder där det råder väpnad konflikt. Tillämpningen av lagstiftningen om uppehållstillstånd vid förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning måste ses över så att kvinnors och HBT-personers asylskäl får den tyngd de bör ha. Begreppet ”synnerligen ömmande omständigheter” har tolkats mycket snävt och för att bryta denna inhumana praxis bör lagen ändras till att gälla ”särskilt ömmande omständigheter”. Detta bland annat för att förhindra avvisningar av apatiska barn.

Vänsterpartiet är djupt kritiska till byggandet av Fästning Europa. Militariseringen av EU:s yttre gränser, transportörsansvar, visumtvång och Dublinbestämmelser hindrar människor i behov av skydd undan krig och förföljelse att söka asyl inom EU och tvingar i stället människor i händerna på flyktingsmugglare. Vi vänder oss mot ökad överstatlighet inom asyl- och invandrings­politiken och menar att detta kommer att leda till en ännu mer restriktiv politik och till en ökad militarisering vid EU:s yttre gränser och en urholkning av asylrätten. Det som måste göras är att skapa lagliga vägar att söka asyl i EU.

Vänsterpartiet anser att det viktigaste för en fungerande integration är en generell välfärdspolitik tillsammans med aktiva insatser mot diskriminering. För att bryta segregationen är den generella politiken viktigare än sådant som brukar kallas för just integrationspolitik. Vad som behövs är fler jobb, fler bostäder som folk har råd att bo i och en likvärdig skola som inte delar upp eleverna på ett segregerande sätt.

Vi vänder oss också emot att integrationspolitiken alltför ofta bara handlar om människor med invandrarbakgrund. De allra mest segregerade områdena i Sverige är de rika och vita villaområdena i storstädernas utkanter, t ex Djursholm utanför Stockholm, Vellinge utanför Malmö eller Långedrag utanför Göteborg. Även de måste integreras, t ex genom att man bygger mer blandade bostadsområden med både hyresrätter och villor.

En lyckad integration bygger på att människor med olika bakgrund möts. Dessa möten blir bara möjliga i ett samhälle utan stora klyftor där människor med olika bakgrund möts naturligt. Därför måste vi bryta med dagens politik som ökar klyftorna och skapar segregerade bostadsområden och skolor. Det viktigaste vi kan göra för integrationen är att föra en politik som minskar arbetslöshet och ekonomiska klyftor.

Det behövs dock även stödjande åtgärder för att nyanlända invandrare snabbare ska etableras på arbetsmarknaden. Vi vill införa ett särskilt anställningsstöd för nyanlända flyktingar. Arbetsförmedlingen bör ges mer resurser för att genomföra validering av utländsk yrkeskompetens och examina. Vi vill förbättra möjligheterna att kombinera arbete med SFI och göra kraftfulla insatser för att kvalitetssäkra SFI-utbildningen, bl.a. när det gäller tillgången till varvad praktik och validering, fler lärarledda timmar och välutbildade SFI-lärare. Vi vill också särskilt utveckla SFI med yrkesinriktning.

 

Läs mer om vår flykting- och integrationspolitik i våra riksdagsmotioner:

Flykting- och migrationspolitik, JS m.fl. (P)

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Flykting–och-migrationspoliti_H102Sf220/?text=true

 

Barnperspektiv i asylprocessen, CHL m.fl. (K)

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Barnperspektiv-i-asylprocessen_H102Sf204/?text=true

 

Flyktingmottagande, CHL m.fl. (K)

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Flyktingmottagande_H102Sf268/?text=true

 

Rätten till vård, CHL m.fl. (K)

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Ratten-till-vard_H102So235/?text=true

 

Inkludering och antidiskriminering, CHL m.fl. (K)

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Inkludering-och-antidiskrimine_H102A301/?text=true